สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดน่าน พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ พร้อมด้วย นายสมชาย หาญหิรัญ พลตำรวจเอก ชัชวาลลย์ สุขสมจิตร์ นำคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา ร่วมประชุมกับส่วนราชการจังหวัดน่าน เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และติดตามผลการดำเนินงานรับฟังข้อมูลพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย การจัดการปัญหาที่ดินชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดน่าน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดลการ การพัฒนาและยกระดับเมืองน่านสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ การกระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัยประชารัฐ การบูรณาการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5 นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเมืองน่าน จังหวัดน่าน

จากการสรุปแต่ละโครงการคือ การจัดการปัญหาที่ดินชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) การจัดที่ทำกินให้ชุมชนตามนโยบาลรัฐบาล (คทช) ปีงบประมาณ 2565-2564 โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดน่น พื้นที่เป้นหมายทั้งหมด 164,066 ไร่ จัดที่ดินแล้ง 73,601 ไร่ การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดน่าน ตามโครง ชลประทานที่มีอยู่ทั้งหมด 41 โครงการ พื้นที่ชลประทาน 51,284 โร่ พื้นที่รับประโยชน์ 71,020 โร่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดลการ โดย พัฒนาชุมชน ดำเนินการ 14 อำเภอ 83 ตำบล 181 หมู่บ้าน การพัฒนาและยกระดับเมืองน่านสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ โดย อพท การกระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัยประชารัฐ การบูรณาการ โดย สำนักงาน พัฒนาชุมชน การบูรณาการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5 โดยสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ได้สรุปรายงานจุดความร้อนจากดาวเทียม จำนวนความร้อนลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ ความร้อนเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง

จากนั้นคณะคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา เดินาทงร่วมรับฟ้งการบรรยายสรุปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน

ทั้งนี้ สวท.น่าน จะดำเนินการถ่ายทอดสด การประชุมร่วมของสมาชิกวุฒิสภากับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน ผ่านแฟนเพจสวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์ อีกด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน