“แพะพระราชทาน” มุ่งขยายพันธุ์สร้างเครือข่ายอาชีพการเลี้ยงแพะ จ.ยะลา

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา รับมอบแพะพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หวังนำไปขยายพันธุ์และสร้างเครือข่ายอาชีพการเลี้ยแพะแก่เกษตรกร

Advertisement   

10ก.พ.65 / สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระราชานุมัติตามคำขอ นายชานนท์ เจะหะมะ ประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดยะลา เครือข่ายกลุ่มงานกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดยะลา ณ บ้านปากาซาแม หมู่ที่ ๑ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ที่ได้ทำหนังสือขอพระราชทานพันธุ์แพะไปยังมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อนำไปขยายพันธุ์และสร้างเครือข่ายอาชีพการเลี้ยงแพะ

ทั้งนี้ ได้รับพระราชทานแพะสายเลือดแบล็คเบงกอลพระราชทาน จำนวน ๒ ตัว เป็นแพะคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน ๑๐ ตัว ได้แก่ แพะลูกผสมแองโกลนูเบียน จำนวน ๕ ตัว และแพะพื้นเมือง จำนวน ๕ ตัว รวมทั้งสิ้น ๑๒ ตัว ให้แก่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา เพื่อนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

อย่างไรก็ตาม ในการนี้จึงได้มีพิธีมอบแพะพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา โดยผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนำซองเอกสารประจำตัวแพะพระราชทานวางไว้บนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อให้ นายชานนท์ เจะหะมะ (ผู้แทนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา ภายใต้องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติฯ จังหวัดยะลา) รับต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

หลังจากนั้น ประธานในพิธี นำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมพิธี และรับทราบการกล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการส่งมอบแพะพระราชทานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก และคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการนี้ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย รองเลขาธิการ ศอ.บต. ปศุสัตว์จังหวัดยะลา ปศุสัตว์อำเภอรามัน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ จังหวัดยะลา ผู้แทนคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน