อ.อ.ป. เดินหน้า “บริหารจัดการคาร์บอนเครดิต” ในพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ

แชร์

23 พ.ย.64 นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 1 รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรม ป่าไม้ เปิดเผยว่า “สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้จัดประชุม เชิงปฏิบัติการ และได้มีมติมอบหมายให้ อ.อ.ป. เร่งดำเนินการเรื่องการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตในพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป.

พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการจัดตั้งบริษัทฯ ในเครือ เนื่องจากว่า อ.อ.ป. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด ทส. ที่มีศักยภาพในด้านการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ , การรับจ้างปลูกป่า และการเพิ่มพื้นที่ สีเขียวให้กับประเทศ อ.อ.ป. จึงเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้กับประเทศไทยที่มีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางด้านคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ.2050 (พ.ศ.2593) ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดในนโยบายของ ทส. และร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐบาล อ.อ.ป. จึงได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในของ อ.อ.ป. เพื่อบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต ในพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. รวมถึงแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งบริษัทในเครือ

เบื้องต้น อ.อ.ป. มีความพร้อมในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น โดยได้กำหนดพื้นที่เป้าหมาย เพื่อดำเนินการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตในพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. จำนวน 715,133 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่สวนป่าของ อ.อ.ป. ทั่วประเทศ ได้แก่ พื้นที่ ออป. เหนือบน จำนวน 320,680 ไร่ , พื้นที่ ออป.เหนือล่าง จำนวน 169,305 ไร่ , พื้นที่ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 71,684 ไร่ , พื้นที่ ออป. กลาง จำนวน 96,541 ไร่ และพื้นที่ ออป.ใต้ อีกจำนวน 56,923 ไร่ โดย อ.อ.ป. แบ่งระยะการดำเนินงาน ออกเป็น 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ดำเนินการในปี 2559 ในพื้นที่ ออป.เหนือบน จำนวน 29,212 ไร่
ระยะที่ 2 ดำเนินการในปี 2565 ในพื้นที่ ออป.เหนือบน จำนวน 291,467 ไร่
ระยะที่ 3 ดำเนินการในปี 2566 ในพื้นที่ ออป.เหนือล่าง จำนวน 169,305 ไร่
ระยะที่ 4 ดำเนินการในปี 2567 ในพื้นที่ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ , ออป.กลาง และ ออป.ใต้ จำนวน 225,149 ไร่

ทั้งนี้ ปัจจุบัน อ.อ.ป. อยู่ในระหว่างกระบวนการการรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (มหาชน) หรือ อบก. ต่อไป” รษก. แทน ผอ.อ.อ.ป. กล่าว

ไชยรัตน์ ส้มฉุน รายงาน


แชร์