เจรจาธุรกิจท่องเที่ยว “เมืองรอง ต้องไปน่าน”

แชร์

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. โรงแรมน่านกรีน เลก วิว รีสอร์ท ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว “เมืองรอง ต้องไปน่าน” Trade Meet 2021 นำผู้ประกอบการด้านธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agent) จำนวน 30 ราย ร่วมเจรจาธุรกิจ (Table Top Sale) กับผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน โดยมีนายโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว “เมืองรอง ต้องไปน่าน” Trade Meet 2021 นำผู้ประกอบการด้านธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agent) จำนวน 30 ราย ร่วมเจรจาธุรกิจ (Table Top Sale) กับผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน โดยมีพันธมิตรสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) ให้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้

นายโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน กล่าวว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 ในหลายพื้นที่ของประเทศคลี่คลายรัฐบาลได้ผ่อนคลายข้อจำกัด มาตรการป้องกัน และการควบคุมโรค รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไปพร้อมกับด้านสุขอนามัยที่รู้จักกันดีในชื่อมาตรฐาน SHA และ SHA Plus ประกอบกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน มีแผนงานส่งเสริมการตลาด ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการเที่ยวเมืองรองต้องไปน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นเมืองรองเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชม และผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน สอดคล้องตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นการท่องเที่ยว ที่มีแนวทางพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้น การพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองที่มีศักยภาพ ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพรายได้สูง ส่งเสริมสินค้าและบริการ ที่มีศักยภาพสู่ระดับสากล การดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เกิด การกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชมชน

ททท.สำนักงานน่าน ได้ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน (สธน.) และสายการบินไทยสมายด์ กำหนดจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว “เมืองรอง ต้องไปน่าน” Trade Meet 2021 ขึ้น โดยนำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว (Travel Agent) จำนวน 30 ราย ในฐานะผู้ซื้อ (Buyers) มาพบปะเจรจาธุรกิจ กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ประกอบด้วย ชมรมที่พัก ชมรมรถเช่า ชมรมร้านอาหาร ท่องเที่ยวชุมชน Cluster เครื่องเงิน Cluster ผ้าทอ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ของฝาก ของที่ระลึก) สายการบินไทยสมายด์ สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยแอร์เอเชีย ในฐานะผู้ขาย (Sellers) เพื่อนำเสนอขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ทั้งนี้ สนท.ยังได้ใช้โอกาสนี้เดินทางสำรวจสินค้าและบริการ สถานประกอบการ ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว และอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เห็นถึงศักยภาพ และความพร้อมของจังหวัดน่าน สามารถนำไปออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางใหม่ๆ เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน (เมืองรอง) ได้อย่างมั่นใจ

ททท. สำนักงานน่าน คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริม ความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และผู้ประกอบการสมาชิก สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย ให้สามารถต่อยอดขยายผลด้านการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ สมาชิก สนท.จะจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดน่าน เสนอขาย Package ให้กับนักท่องเที่ยวนอกพื้นที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน (เมืองรอง) เพิ่มขึ้น จำนวนไม่ต่ำกว่า 300 คน (PAX) และสามารถรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยว เข้าสู่พื้นที่จังหวัดน่าน ไม่ต่ำกว่า 4,719,000 บาท อีกทั้งการท่องเที่ยวภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวภายใต้พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งจังหวัดน่านมีศักยภาพความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังมาถึงด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์