ธ.ก.ส. ลงนามร่วมทุน 2 บริษัทผู้ประกอบการภาคการเกษตร

แชร์

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ที่ปรึกษาโครงการร่วมทุน (Venture Capital) กับผู้ประกอบการ ภาคการเกษตร เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามระหว่าง นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กับ นายธิติพันธ์ บุญมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิว บ็อกซ์ พอยท์ จํากัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม “Farmbook” ในการวางแผนการผลิตและเก็บเกี่ยวให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาด ในลักษณะตลาด ซื้อขายล่วงหน้าได้และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ โหรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟิวส์ จํากัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน “มะลิซ้อน” ที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการบันทึกแปลงที่ดินของเกษตรกรและแจ้งการขอชดเชยค่าสินไหมในโครงการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร และแพลตฟอร์ม “FarmFeed” ซึ่งเป็นระบบวางแผนบริหารจัดการแปลงเกษตรอย่างครบวงจร เพื่อให้เกษตรกรสามารถเชื่อมโยงกับระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่พัฒนาด้วยเซนเซอร์และข้อมูลสภาพแวดล้อม ช่วยให้สามารถวางแผนเพาะปลูกได้ง่ายยิ่งขึ้น

การลงนามดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการร่วมทุน (Venture Capital) กับผู้ประกอบการภาคการเกษตร เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มทุนกับผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมโดดเด่นและมีอุดมการณ์ในการพัฒนาภาคเกษตร เข้ามาร่วมพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มทางการผลิตและเพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาดให้กับภาคเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ หอสมุด ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ


แชร์