ป.ป.ช.ตรวจป้องปรามพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต

แชร์

ป.ป.ช.ลงพื้นที่ภาคสนาม TaC Team เพื่อบูรณาการการสำรวจและศึกษา ปัญหาในพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ในเขตพื้นที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบระดับครัวเรือน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โดก หนอง นาโมเดลของ นางสาว ขนิษฐา จิตรเจริญ อายุ 52 ปี เลขที่ 118 หมู่ 16 บ้านเชียงแส ต.ใฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกสนคร รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ ป.ป.ช.และคณะ ลงพื้นที่ภาคสนาม TaC Team เพื่อบูรณาการการสำรวจและศึกษา ปัญหาในพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ในเขตพื้นที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 โดยมี นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายภาคประชาชน STRONG จิตพอเพียง ต้านการทุจริตทุกรูปแบบให้การต้อนรับ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้ให้ข้อเสนอแนะภายหลังการลงพื้นที่ดังนี้ ประเด็นเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงาน การใช้งบประมาณ เพื่อเกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ประเด็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดถึงภาคประชาชนในระดับจังหวัดถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการป้องกันและป้องปราบการทุจริต ประเด็นเฝ้าระวังและจับตามองโครงการที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการทุจริตให้หน่วยงานภาครัฐจับตามองและประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ อันเป็นการดักกลไกการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ ปปช. นำทีมติดตามเพื่อการต้านและลดการทุจริต โดยใช้กลไกในพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ในส่วนของโครงการโคกหนองนาโมเดล ทางจังหวัดสกลนครได้โครงการทั้งหมด 3 รอบโดยรอบแรก ในระดับตำบล 1 แห่ง ระดับครัวเรือน 23 แห่ง สำหรับโครงการโคกหนองนาโมเดลเป็นการนำศาสตร์ของพระราชา มาต่อยอดในพื้นที่ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ทางส่วนกลาง ได้ลงมาเพื่อจะให้คำแนะนำปรึกษา และนำปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดทำโครงการ ส่วนกลางลงมามีทั้งหมด 6 สำนัก แท็กทีมกันลงมาเพื่อจะมาให้ความรู้มาติดตาม ว่าการดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยมีอุปสรรคปัญหาใด

สำหรับสกลนคร จะมีปัญหาเล็กน้อยมาก ในเรื่องของการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากประชาชนในสนใจมาก แต่ปรากฏว่าเอกสารที่ทำกับไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดการพลาดโอกาส คือประชาชนเข้าร่วมทำเรื่องเข้ามาพันกว่าราย แต่สุดท้ายเราได้มาแค่ 52 เนื่องจากยื่นเอกสารไม่ทันเวลาที่กรมพัฒนาชุมชน หรือโครงการพิจารณาคัดเลือกเขากำหนดไว้ตอนนี้ เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเครื่องที่เสียโอกาสกับประชาชนในเขตพื้นที่ แต่ในส่วนที่เราดำเนินการมา วันที่เราไปดูของให้คุณเอื้อง ตรงนี้รูปแบบการทำถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควร จุดนี้กลุ่มที่เข้าร่วม พร้อมใจกันจัดทำโครงการ ตรงนี้เป็นประโยชน์มากเลยเพราะว่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้ เป็นศูนย์ต้นแบบให้กับเกษตรกรและประชาชนที่มีความสนใจ ตรงนี้ดูแล้วเหมือนเขาจะเพิ่มโอกาส มีงบลงมาเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้ แต่อยากให้ประชาชนเนี่ยคอยรับฟังข่าวที่จะเข้าร่วมโครงการ

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน


แชร์