ปศุสัตว์ฯพลิกวิกฤติ เปลี่ยนนาข้าว ทำนาแหนเกล็ดทอง รายได้งาม

แชร์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายวีระสันติ ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า ได้ส่งเสริมเกษตรกรทำนาแหนเกล็ดทองเมืองสกล ซึ่งเป็นพืชน้ำมหัศจรรย์ โปรตีนสูง 30% ใช้สำหรับเลี้ยงปศุสัตว์ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะอำเภอภูพาน ได้รื้อถอนข้าวทั้งๆ ที่ข้าวกำลังตั้งท้อง หันมาปลูกแหนเกล็ดทองเมืองสกลแทนการปลูกข้าว ผลิตเป็นอาหาร FTMR (อาหารหมักสำเร็จรูป) จำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมภูพาน สร้างรายได้งามกว่า 200,000 บาท/ไร่/ปี โดยกรมปศุสัตว์ สนับสนุนด้านวิชาการ และเครื่องจักรแก่เกษตรกร สำหรับผลิตอาหารสัตว์ Start-up กลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ผลิตอาหารสัตว์ชุมชน ลดต้นทุน และต่อยอดผลิต เป็นอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ด คุณภาพสูงเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์

“แหนเกล็ดทองเมืองสกล ค้นพบที่บริเวณริมหนองหาร บ้านท่าวัด ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร เป็นพืชน้ำชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็ก พบได้ง่ายตามบริเวณหนองน้ำ บ่อน้ำทั่วไป ลอยตัวเป็นอิสระ เมื่อแสงแดดตกลงมากระทบใบแหน ทำให้เกิดแสงระยิบระยับเป็นสีทอง จึงเรียกว่าแหนเกล็ดทองเมืองสกล ลักษณะทั่วไป ประกอบด้วย ใบรูปร่างกลม และรี ผิวใบเรียบมัน ด้านบนมีสีเขียว ด้านล่างสีแดง มีรากฝอย ประมาณ 3-15 เส้น การขยายพันธุ์ สามารถขยายพันธุ์ได้ 2 วิธีคือ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศด้วยการแตกหน่อ (Budding) หรือ แตกแผ่นใบใหม่ ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนไดอย่างรวดเร็ว สำหรับแหนเกล็ดทองเมืองสกล 1 ไร่ จะให้ผลผลิตสดถึง 2.5 – 3 ตัน ใช้เป็นแหล่งโปรตีนสำหรับเลี้ยงสัตว์ และมีต้นทุนต่ำ เป็นพืชที่ใช้เวลาปลูกระยะสั้น เติบโตเร็ว 15 – 30 วัน ก็สามารถขายได้ มีโปรตีนสูง 20 – 30 % ใช้ในการลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรได้”

นายวีระสันติฯ กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกร ปลูกแหนเกล็ดทองสกล เพื่อเป็นอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็ก เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด ห่าน หรือสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร มีจำนวน 4,500 บ่อ กระจายในทุกพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร อาหารสัตว์นับเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อการประสบความสำเร็จ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ เนื่องจากอาหารสัตว์เป็นต้นทุนการผลิต 60 – 80 % ของต้นทุนการผลิตรวม ดังนั้นแนวทางการส่งเสริมให้เกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์ในจังหวัดสกลนคร คือการปลูกแหนเกล็ดทองเมืองสกล สามารถผลิตได้ทั้งปี มีราคาถูก บริหารจัดการแปลงง่าย สะดวก สบาย สัตว์โตเร็ว ใช้สำหรับเป็นส่วนประกอบหลัก ในสูตรอาหารสัตว์สามารถลดต้นทุนได้กว่า 20 – 30 % ทำให้เกษตรกรมีรายได้ใหม่เพิ่มขึ้น จากฐานรายได้เดิม เกษตรกรมีความสุข และมีรอยยิ้ม จากการประกอบอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์ ต่อไป

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงานแชร์