เทศบาลเมืองน่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

แชร์

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน รับมอบประกาศเกียรติคุณดังกล่าวจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการ จ.น่าน ในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน

นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า เทศบาลเมืองน่าน ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานภายใต้การพัฒนาเพื่อพึ่งตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐาน สารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะมิติด้านสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นเป็นสำคัญ เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถพัฒนาตนเองได้ จากการที่จังหวัดน่านเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ในภาพลักษณ์ ”น่านเมืองเก่าที่มีชีวิต” ซึ่งมีจุดเด่นดึงดูดความสนใจของผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยว มีความสะอาดของบ้านเมือง มีสิ่งแวดล้อมที่ดี วิถีชีวิตอันดีงามของผู้คนและเชิงศิลปวัฒนธรรม กำหนดแผนส่งเสริมชุมชนปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและการท่องเที่ยวของคนพิการ ผู้สูงอายุ และคนทุกวัย สู่ความยั่งยืนต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์