วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง จัดงานวันบุรพาจารย์

แชร์

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่พุทธมณฑลศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ตำบลม่วงตึด อำเภอภูเพียง จ.น่าน มีการจัดงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี 2564 ถวายมุทิตาจิต พระชยานันทมุนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ในโอกาสที่มีอายุวัฒนมงคล ครบ 52 ปี 36 พรรษา อีกทั้ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง ทุกรูปทุกนาม และอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าผู้ครองนครน่านในโอกาสนี้ พระชยานันทมุนี และคณะศิษยานุศิษย์ ได้มอบทุนการศึกษาแก่พระนิสิต สามเณร นักเรียน นักศึกษา จำนวน 179 รูป/คน ในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่มีความตั้งใจเล่าเรียนอันจะเกิดผลดีต่อครอบครัว สังคมได้ในอนาคต เพื่อให้ภิกษุสามเณร และเยาวชนเหล่านี้จะได้นำความรู้ต่างๆ ในการศึกษาเล่าเรียน กลับมาพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าต่อไป และในช่วงบ่ายได้จัดพิธีปล่อยปลาท้องถิ่นจำนวน 200,000 ตัว (สองแสนตัว)

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฯ เฉลิมพระเกียรติ ชุมชนบ้านหนองเต่า-แช่แห้ง จัดงานวันบุรพาจารย์ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ทำบุญอุทิศแต่ อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน อดีตเจ้าผู้สร้างเวียงภูเพียงแช่แห้ง อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งทุกรูป ครู อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดถึงผู้ให้ความอุปถัมภ์วัดพระธาตุแช่แห้งในการจัดงานวันบุรพาจารย์ในวันนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรม ดังนี้

พิธีทักษิณานุปทาน อุทิศแด่อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน อดีตเจ้าผู้สร้างเวียงภูเพียงแช่แห้ง อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง ทุกรูปพิธีมุหิตาจิตวันทำบุญครบรอบอายุวัฒนมงคล พระชยานันทมุนี, (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแซ่แห้ง พระอารามหลวง, เจ้าคณะอำเภอภูเพียงพิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้นักธรรมชั้นตรี-โข-เอก พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศีกษา จังหวัดน่น สำนักศาสนศึกษาวัดพญาภู นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฯ เฉลิมพระเกียรติ และทายาทเจ้าหน้าที่ ศาสนการ และทายาทครูเจ้าหน้าที่บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม

มีพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อตั้งกองทุน มูลนิธิพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง. พิธีมอบโลงเย็น เพื่อสาธารณสงเคราะห์ บ้านหนองเต่า-แช่แห้งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง คณะศรัทธาบ้านหนองเต่า-แช่แห้งหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชน และศิษยานุศิษย์ เป็นอย่างดียิ่งส่วนในช่วงบ่าย ได้มีพิธีปล่อยปลา จำนวน 200,000 ตัว(สองแสนตัว) ลงสู่แม่น้ำน่าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลาโดยได้รับความอนุเคราะห์ จากกรมประมง จังหวัดน่าน ที่บริเวณท่าน้ำ ชุมชนบ้านดอนแก้ว ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่าน ด้วย ทำให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์