นายกสมาคมคนพิการจังหวัดน่านรับโล่รางวัล”เทพมเหศักดิ์ “

แชร์

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ เรือนไทยเพชรไพลิน องค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พระราชปนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ส่งกรุณาประทานโล่รางวัลเทพมเหสักข์ ให้แก่ นางศิริลักษณ์ ธุระกิจเสรี นายกสมาคมคนพิการจังหวัดน่าน ในโครงการประทานรางวัลเกียรติคุณผู้สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานคนพิการประจําปี 2564 รางวัลนี้มอบให้กับผู้สนับสนุน ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในจังหวัด ให้มีงานทำ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ที่สำคัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กลับ บ้านเมืองและประเทศชาติ ที่ ให้คนพิการได้มีงานทำมีอาชีพของตนเองเพื่ออนาคต โดยไม่เป็นภาระต่อสังคมชุมชนและประเทศชาติและเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตของคนพิการให้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคุณศิริลักษณ์ ธุระกิจเสรี (เจ๊ไก่)นายกสมาคมคนพิการจังหวัดน่านและผู้ที่ได้รับโล่รางวัลในครั้งนี้ด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์