มท.2 กำชับกรมโยธาฯ เดินหน้าสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

แชร์

ทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจดูโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมลำน้ำอูน งบ 145 ล้านบาท ชาวบ้านดีใจจะได้แหล่งท่องเที่ยวใหม่แถมได้น้ำใช้ด้วย

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามการดำเนินโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณลำน้ำอูน บ้านงิ้ว หมู่ที่ 16 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ บริเวณลำน้ำก่ำ บ้านด่านม่วงคำ หมู่ที่ 1 ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดทรายเทียมและปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมือง ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะพญาสุวรรณภิงคารพระนางนารายณ์เจงเวง บ้านแป้น ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางสาวกัญญาภัค ศิลปราบะ ที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย นายยุทธศักดิ์ หล้าจางวาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอในพื้นที่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ร่วมด้วย นายสุเมธ มีนาภา ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง บรรยายสรุปโครงการ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า การเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดสกลนครในวันนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความพร้อมของโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งของกรมโยธาธิการและผังเมือง บริเวณลำน้ำอูน ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ และบริเวณลำน้ำก่ำ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาการกัดเซาะ พังทลายของตลิ่งเป็นบริเวณกว้าง หากไม่ได้รับการแก้ไข จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ตลิ่ง จึงกำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดทรายเทียมและปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมือง ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะพญาสุวรรณภิงคาร พระนางนารายณ์เจงเวง บ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว เพื่อพัฒนาแหล่งเที่ยวของชุมชนรองรับนักท่องเที่ยว เพิ่มความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดสกลนคร

ด้านนายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มอบหมายให้นายสุเมธ มีนาภา ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่พร้อมคณะ ซึ่งผู้ตรวจราชการกรม กล่าวว่าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำอูน บ้านงิ้ว หมู่ที่ 16 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ มีความยาว 1,400 เมตร และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำก่ำ บ้านด่านม่วงคำ หมู่ที่ 1 ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ มีความยาว 610 เมตร โดยทั้งสองโครงการเป็นงานก่อสร้างเขื่อนชนิดกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินและเสริมเสาเข็มกลุ่ม สันเขื่อนเป็นพื้นทางเท้า ราวกันตก บ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำ คันหินคอนกรีตเสริมเหล็ก และคันดินถมตลอดด้านหลังแนวสันเขื่อน หน้าเขื่อนทิ้งหินใหญ่เอียงตามแนวลาดตลิ่งจรดดินเดิมและบันไดขึ้น – ลงหน้าเขื่อน ซึ่งได้รับงบประมาณก่อสร้างปี พ.ศ. 2565 – 2567 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ หากโครงการฯ แล้วเสร็จจะสามารถเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรง ป้องกัน และลดการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำในบริเวณดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้กับพื้นที่โดยรอบได้เป็นอย่างดี และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะได้อย่างคุ้มค่าอีกด้วย

สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดทรายเทียมและปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมือง ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวสำหรับประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจ เสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น ส่วนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะพญาสุวรรณภิงคารพระนางนารายณ์เจงเวง บ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวในพื้นที่หนองหาร การเป็นแหล่งนันทนาการที่ครบครัน มีลานกิจกรรม ลานกีฬา และทำให้สวนสาธารณะมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม และภูมิวัฒนธรรม พร้อมเน้นความปลอดภัยของผู้ที่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ปัจจุบันทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาออกแบบ โดยคาดว่าหากไม่ติดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ จะสามารถดำเนินการขอรับงบประมาณก่อสร้างได้ ในปี พ.ศ.2566

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน


แชร์