ลงนามความร่วมมือพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน

แชร์

(27 ต.ค.64) ที่ห้องประชุมช่อพะยอม 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รศ.ว่าที่ พ.ต. ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และนางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้ได้มาตรฐานทุกระดับและมีศักยภาพตรงตามความต้องการของประเทศ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรจากทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ เพื่อประสานความร่วมมือกันในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานทุกระดับ มีศักยภาพตรงตามความต้องการของประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทุกระดับให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สนับสนุนต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น

ทั้งนี้ ขอบข่ายความร่วมมือตาม MOU เป็นการจัดทำความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนทรัพยากรในจัดการศึกษาและการให้บริการทางวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทุกระดับ ในสาขาวิชาหรือรายวิชาที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของทั้งสองหน่วยงานร่วมกัน ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนครูผู้สอน วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาร่วมกัน ความร่วมมือในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สนับสนุนต่อการพัฒนาประเทศร่วมกัน ความร่วมมือในการจัดให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น ตามหลักสูตรที่ได้มีการศึกษาและพัฒนาร่วมกัน ความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาร่วมกัน ความร่วมมือในด้านงบประมาณ สำหรับใช้ในการจัดการศึกษาหรือฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่ได้มีการศึกษาและพัฒนาร่วมกัน และความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ หรือจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานร่วมกัน

ทีมข่าว /มหาสารคาม


แชร์