ปัง!“วัฒนธรรม” เร่งเดินแผนปีงบประมาณ 2566 กว่า 1,291 ล้านบาท

แชร์

วธ. ชง 65 โครงการสำคัญขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2566 กว่า 1,291 ล้านบาท เผย โครงการเกิดจากความต้องการในพื้นที่ ผ่าน สวจ.และกลุ่มจังหวัด ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

24 ต.ค.64 / นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการและหน่วยงานภายใต้ วธ. เกี่ยวกับการใช้มิติทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของประชาชน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ทั้งนี้ วธ. ได้ดำเนินการจัดทำและเสนอโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 65 ข้อเสนอโครงการ ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในหลายด้าน เช่น การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้เครื่องมือระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR) โดยใน 65 โครงการนี้ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการในพื้นที่และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ ผ่านสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) และกลุ่มจังหวัด เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า นอกจากนี้ วธ. ในฐานะเจ้าภาพหลักการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม พบว่า ขณะนี้มีหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความสำคัญและส่งข้อเสนอโครงการสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน ทั้งสิ้น 59 โครงการ รวมงบประมาณกว่า 1,291 ล้านบาท แบ่งออกเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย : คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งทางด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดีเข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น จำนวน 39 โครงการ

ขณะเดียวกันในส่วนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย : สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น จำนวน 20 โครงการ โดยนอกจากจะพิจารณาเรื่องการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ในสภาวะที่สังคมไทยกำลังเผชิญหน้า กับความท้าทายด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม แล้วยังพิจารณาจากปัจจัยแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะเสนอรายละเอียดโครงการทั้งหมดต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรี พิจารณาคัดเลือกเป็นโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน


แชร์