ยุคดิจิทัล!อาชีวะอุดรธานีเร่งพัฒนาหลักสูตรก้าวสู่อินเตอร์

“วิชัย ทองแตง” จับมือ อาชีวะอุดรธานี พัฒนาหลักสูตรด้านการเกษตร การศึกษา และ SMEs / ธุรกิจค้าปลีก(โชห่วย) หวังสร้างนักศึกษา ทักษะก้าวสู่ระดับอินเตอร์

21 ต.ค.64 / ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมผู้บริหารและครู ประชุมหารือร่วมกับ นายวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุนชั้นนำเมืองไทย พร้อมผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทWorld Reward Solutions และสถาบันFinn School of Business and Tourism ณ ห้องประชุม The Westin Grande Skhumvit

ทั้งนี้ เพื่อทำความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรทันสมัย เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะให้แก่ผู้เรียนและกำลังคนรุ่นใหม่ ยุคดิจิทัล ในด้าน Personal Butler การบริการสุดเลิศ ระดับ Premium ด้านการบริหาร Financial Management แห่งยุค Digital และด้าน Digital Marketing สำหรับการตลาดและธุรกิจค้าปลีก โดยวางแผนเพื่อการเปิดการเรียนการสอนและเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565

ด้าน นายวิชัย ทองแตง กล่าวว่า ” จากองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านธุรกิจและการลงทุน ที่สะสมมาหลายสิบปี จึงปรารถนาและมีความประสงค์ที่จะเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ของตนเอง ที่ประสบความสำเร็จมาได้ ซึ่ง 3 ภารกิจสำคัญที่ต้องการทำ ประกอบด้วยด้านการเกษตร ด้านการศึกษา และด้าน SMEs / ธุรกิจค้าปลีก(โชห่วย)

ขณะเดียวกัน เพื่อได้ให้ข้อคิดและสร้างแรงบันดาลใจไว้ให้แก่คนรุ่นใหม่ และเพื่ออุทิศ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ จึงอยากส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ที่มีความพร้อมในด้านวิสัยทัศน์ ระบบการบริหารและบุคลากรคุณภาพ ให้ได้มีหลักสูตรทันสมัยที่ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะ ทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของโลกอาชีพในอนาคต ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ”

แสนไชย เค้าภูไชย รายงาน