รับสมัครสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.วันแรกคึกคัก

แชร์

(11 ต.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศวันแรกของการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. ของ อบต.แวงน่าง และ อบต.เขวา ของ จ.มหาสารคาม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยผู้สมัครได้มากันตั้งแต่ก่อนเวลาการเปิดรับสมัคร โดยมี กกต.จังหวัดและท้องถิ่น อำเภอเมืองมหาสารคาม มาร่วมสังเกตการณ์และคอยกำกับควบคุมการสมัครรับการเลือกตั้ง ส่วนการรักษาความปลอดภัย ทาง อบต. ได้จัดพนักงานดับเพลิงที่เป็น อปพร. ดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง การให้เดินทางเข้า-ออก ทางเดียว และจัดจุดตรวจวัดอุณภูมิ เจลล้างมือบริการหน้ากากอนามัย จัดโต๊ะเขียนใบสมัคร-ตรวจเอกสาร โดยมีการรักษาระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครเลือกตั้ง อบต. ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ผู้สมัครสมาชิกสภา อบต. ต้องมีอายุไม่ตำกว่า 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง นายก อบต.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต อบต.ที่สมัครเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ผู้สมัครนายก อบต.ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

จังหวัดมหาสารคามมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน ทั้งสิ้น 123 แห่ง จาก 13 อำเภอ ซึ่งการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะมีการเลือกตั้งใน จ.มหาสารคามในครั้งนี้ จะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมกัน
ทั้งนี้จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นรายอำเภอ ดังนี้

1.อ.เมืองมหาสารคาม จำนวนผู้มีสิทธิ 82,997 คน 2.อ.แกดำ 20,043 คน 3.อ.โกสุมพิสัย 88,970 คน 4.อ.กันทรวิชัย 45,600 คน 5.อ.เชียงยืน
45,600 คน 6.อ.บรบือ 83,094 คน
7.อ.นาเชือก 46,472 คน 8.อ.พยัคฆภูมิพิสัย 64,294 คน 9.อ.วาปีปทุม 88,458 คน 10.อ.นาดูน 26,259 คน
11.อ.ยางสีสุราช 28,633 คน
12.อ.กุดรัง 30,042 คน และ 13.อ.ชื่นชม 19,798 คน รวมทั้งสิ้น 670,502 คน

ทีมข่าวมหาสารคาม


แชร์