2 บริษัท ในกลุ่ม ซีพี ออลล์ คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน

แชร์

1ก.ย.64/ ด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม งานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร การบริหารงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสนับสนุนส่งเสริม ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านงาน HR อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง นับเป็นหัวใจหลักของการบริหารที่องค์กรธุรกิจให้ความสำคัญ

ซีพี ออลล์ หนึ่งในองค์กรภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้เกิดการพัฒนาวางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องมาตลอด เพื่อก่อให้เกิดสร้างนวัตกรรมแบบองค์รวม และดำเนินงานภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาส”

ล่าสุด กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ในระดับดีเด่น ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มอบให้กับ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน ในกลุ่มซีพี ออลล์ ผ่านระบบออนไลน์ โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรที่ดำเนินงานโดยเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงเป็นแบบอย่างอันดีให้กับองค์กรอื่น ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน

พร้อมด้วย บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่ม ซีพี ออลล์ ได้รับรางวัล “นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award 2021)” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน จัดโดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล (IHPD) ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยรางวัลดังกล่าวผ่านการกลั่นกรองและตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จนสามารถคว้ารางวัลระดับ Silver Award เป็นปีที่สอง จากปี 2020 ที่ได้รางวัล จากโครงการ Beyond Talent Development Program อีกด้วย

ซีพี ออลล์ พร้อมส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นฐานความสำคัญในการพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติ อย่างยั่งยืน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์