รมช.มนัญญา ร่วมงาน 45 ปี วันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

แชร์

1 ต.ค.64 างสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานและ มอบนโยบายในการทำงานเพื่อพัฒนาสหกรณ์และการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งได้ดำเนินการผ่านระบบประชุมทางไกล โดยถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั่วประเทศ

โอกาสนี้ ได้มีพิธีอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 49 ปี พร้อมมอบรางวัลนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ระดับกรม 5 รางวัล มอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ให้กับผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่ได้รับรางวัล จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกล่าวว่า “ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถสนองงานเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องสำคัญ ๆ ได้หลายเรื่อง ได้รับการยอมรับในระดับกระทรวงและระดับรัฐบาล ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีที่มีการนำสหกรณ์มาเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ และเป็นกลไกพัฒนาภาคการเกษตรไทย โดยสนับสนุนให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง อีกทั้งกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องเกษตรกรมากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการในหลายโครงการ เช่น โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่าง ๆ อาทิ ข้าวสาร นม ไข่ไก่ เนื้อสัตว์ อาหารแปรรูป ผักและผลไม้ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ได้มากขึ้น

โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกปลูกพืช/ผัก เพื่อสร้างทางเลือกที่มีศักยภาพและตลาดรองรับ ช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มเติมจากอาชีพหลัก เน้นการผลิตพืชผักปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP และ GMP รวมทั้งการแปรรูปผลผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค รวมไปถึงโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เพื่อสนับสนุนให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลทั่วไปที่จากบ้านไปประกอบอาชีพในกรุงเทพฯ หรือในต่างจังหวัด กลับมาทำการเกษตรที่บ้านเกิด โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัว โดยมีสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่คอยเป็นพี่เลี้ยง ตลอดจนการจัดหาตลาดรองรับและกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และให้คำปรึกษา โดยคาดหวังว่าจะทำให้เกษตรกรมีอาชีพที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ อีกหนึ่งโครงการที่เริ่มดำเนินการขับเคลื่อนในปีงบประมาณ 2564 คือ โครงการส่งเสริมการผลิตฟ้าทะลายโจรในสถาบันเกษตรกร ถือเป็นนโยบายที่ดี ในการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการขยายพื้นที่ปลูกฟ้าทะลายโจร เพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบในกระบวนการแปรรูปเข้าสู่ตลาดที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์ โดยได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร ผลักดันและส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรเพิ่มขึ้น เกิดความสมดุลทางการตลาด รวมทั้งเพื่อสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับสมาชิกและเกษตรกร ในการต่อยอดการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์อีกด้วย ” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นย้ำว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ ขอให้ทุกคนช่วยกันทำงาน เพื่อยกระดับสหกรณ์ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการทำงานเชิงการพัฒนา การส่งเสริมด้านธุรกิจและกำกับดูแลตรวจการสหกรณ์อย่างใกล้ชิด และขอให้เน้นย้ำเรื่องการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มุ่งเน้นการแบ่งปันกำไรคืนสู่สมาชิก เนื่องจากสหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคน เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินงานของสหกรณ์ควรจะต้องย้อนกลับไปหาสมาชิกสหกรณ์ให้มากที่สุด และเรื่องการผลิตสินค้าปลอดภัย และมีคุณภาพ และช่วยกันในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี กินดีมีสุข อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

 


แชร์