คณะวุฒิสภาติดตามงานสร้างฝายกักเก็บน้ำ ที่อุตรดิตถ์

แชร์

25 ก.ย.64 พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ฝายชำเลี้ย หมู่.2 บ้านหนองกวาง ต.นายาง อ.พิชัย และ ฝายห้วยผาลาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เยี่ยมการดำเนินโครงการก่อสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ำฤดูฝนไว้ใช้ช่วงที่ขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง และมอบสิ่งของเป็นกำลังใจให้กับประชาชนในช่วงการระบาดของโรควิด-19 โดยมี นายผล ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อติดตามการสร้างฝายในช่วงหน้าฝนสามารถรับน้ำได้ตามที่คาดหวังหรือไม่ ซึ่งได้รับทราบจากชาวบ้านว่าฝายที่สร้างขึ้นสามารถรับรองน้ำได้เป็นอย่างดี จากนี้จะต้องต่อยอดการส่งน้ำไปให้ถึงหมู่บ้านด้านล่างฝายชำเลี้ย โดยจะต้องวางท่อส่งน้ำระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้มีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งของทุกปี

สำหรับ พื้นที่บ้านหนองกวาง ต.นายาง อ.พิชัย และพื้นที่ ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำกินและน้ำใช้ในภาคเกษตรกรรมพื้นที่เกิดภาวะฝนทิ้ง ภาคการเกษตรได้รับความเสียหาย ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นเวลานาน ภาครัฐและประชาชนในแต่ละพื้นที่ จึงได้จัดทำฝายชำเลี้ยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งฝายทั้ง 2 แห่ง กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง และจัดหางบประมาณในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ซึ่งต้องใช้ความร่วมแรงร่วมใจจากชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างฝายให้แล้วเสร็จ และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงต่อไป

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน


แชร์