ป.ป.ช.ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อปท.ได้ระดับ AA 38 แห่ง

แชร์

ป.ป.ช.ประชุมคณะทำงานโฆษกการประชาสัมพันธ์และการบริหารการสื่อสาร ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) อปท.38 แห่ง ได้คะแนนระดับ AA เตรียมเข้ารับโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

วันที่ 20 กันยายน 2564 ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายกฤษณ์ แก้วเกตุ พนักงานไต่สวนระดับสูง สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโฆษกการประชาสัมพันธ์และการบริหารการสื่อสาร ของสำนักงาน ป.ป.ช.ฯ โดยมีสาระสำคัญคือ การอบรมโครงการเยาวชนร่วมสร้างกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ( Power Of Youth Challenge) และผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 จากการประเมิน ทั่วประเทศ จ.สกลนคร ได้รับการประเมินอยู่ลำดับที่ 5 โดยคะแนน 10 จังหวัด ประกอบด้วย 1. จ.ภูเก็ต 2. จ.นครสวรรค์ 3.จ.ลพบุรี 4.จ.สมุทรสาคร 5.จ.สกลนคร 6.จ.นนทบุรี 7.จ.พังงา 8.จ.สมุทรสงคราม 9.จ.อุดรธานี 10.จ.กรุงเทพมหานคร

นายกฤษณ์ แก้วเกตุ พนักงานไต่สวนระดับสูง สำนักงาน ป.ป.ช.ฯ กล่าวว่า ในระดับจังหวัด ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการประเมิน ในระดับ AA จำนวน 38 แห่ง ระดับ A 82 แห่ง ระดับ B 12 แห่ง ระดับ C 6 แห่ง ระดับ D 3 แห่ง ระดับ F ไม่มี ซึ่ง อปท. 38 แห่งที่ได้ระดับ AA ประกอบด้วย ทต.บะหว้า อบต.ตาลเนิ้ง ทต.หนองหลวง อบต.ธาตุ ทต.โคกภู ทต.หนองลาด อบต.นาคำ ทต.อากาศอำนวย ทต.กุดแฮด อบต.ธาตุทอง ทต.สร้างค้อ อบต.โคกก่อง ทต.วานรนิวาส ทต.วัฒนา อบต.กุสุมาลย์ อบต.บะฮี ทต.กุดบาก ทต.ปลาโหล ทต.นาตาล อบต.เต่างอย ทต.นาแก้ว อบต.ดงมะไฟ อบต.แวง อบต.ดงชน อบต.เชิงชุม ทต.ส่องดาวหนองแดง อบต.หนองปลิง ทต.พรรณานิคม อบต.ทุ่งแก อบต.มาย อบต.เดื่อศรีคันไชย อบต.นิคมน้ำอุน อบต.สุวรรณคาม อบต.วานรนิวาส อบต.ต้นผึ้ง อบต.โคกสี ทน.สกลนคร และ อบต.ศรีวิชัย ซึ่งจะได้ประสานให้มารับโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ แห่งความสำเร็จต่อไป

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน


แชร์