่น่าน จัดประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)

แชร์

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2564 เวลา 15.30 น. ที่ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน นางบัวผา แก้วมงคล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางอิงอร ชิณวงศ์ หัวหน้าบ้านบ้านมหาโพธิ พ.อ.สุวิทย์ อินสุวรรณ ประธานศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมหาโพธิ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านและผู้นำชุมชน ตามที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ได้คัดเลือกชุมชนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

Advertisement   

ชุมชนมหาโพธิ เทศบาลเมืองน่าน ได้รับรางวัลผ่านเข้ารอบที่ 1 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดให้มีการนำเสนอผลงานชุมชนปลอดขยะรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อนำเสนอผลงานชุมชนปลอดขยะต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ ระดับประเทศ พิจารณาคัดเลือกผ่านเข้ารอบระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้พิจารณาตามเกณฑ์การตัดสิน 5 ด้าน ได้แก่ นโยบายและแผนงานการจัดการขยะที่ต้นทาง การมีส่วนร่วมและจิตอาสาการจัดการขยะในชุมชน การบริหารจัดการขยะของชุมชนโดยใช้หลัก 3Rs ผลสำเร็จการดาเนินงานชุมชนปลอดขยะและความยั่งยืน และการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมหาโพธิ ประชาชนต่างให้ความสำคัญกับแนวทาง “น่าน ปลอดขยะ อย่างยั่งยืน ” เกิดเป็นพลังความร่วมมือของพลเมืองคุณภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่การบริหารจัดการขยะในชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากเทศบาลเมืองน่านและหน่วยงานภาคี สามารถขยายผลเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งสถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน สอดคลองกับ พันธกิจสำคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาของเทศบาลเมืองน่าน “น่าน นครแห่งความสุข เมืองเก่าชีมีชีวิต” อย่างยั่งยืน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์