ผวจ.นครศรีธรรมราช รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

(22 ก.ค. 64) ที่บริเวณโถงหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฐ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีนายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ให้สนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติตามบริบทของตนเอง เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้ตระหนักถึงโทษ พิษภัยและผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา

และในโอกาส “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564” พร้อมทั้งได้เชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงาน ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่www.stopdrink.com หรือที่ www.nakhonsithammarat.go.th รวมทั้งลงนามในงานหรือกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ ได้จัดขึ้นและงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงของพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเอง.

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน