มรภ.มหาสารคาม ติดตั้งโรงเรือนเพาะเห็ดอัตโนมัติ ให้แก่ ร.ร.อนุบาล

ที่โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม นายมานิตย์ บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม รับมอบโรงเรือนเพาะเห็ดอัตโนมัติ จาก ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โดยได้ให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ด และติดตั้งโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ จำนวน 2 โรง ได้แก่เห็ดขอนขาว และเห็ดนางฟ้า จำนวน 2,000 ก้อน ให้แก่โรงเรียนอนุบาล มหาสารคาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ด้านการเกษตรและโครงการอาหารกลางวัน เป็นการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ภายใต้พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยการบูรณาการร่วมกับสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อที่จะให้โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน และบุคลากร นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเพาะเห็ด ให้โรงเรียนมีผลผลิตทางการเกษตร สามารถนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวันนักเรียนได้ตลอดปี เกิดการบูรณาการการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในอนาคตทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ยินดีที่จะสร้างความร่วมมือ หรือให้ความรู้ด้านการบริการวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการฝึกวิชาชีพ ตลอดจนเรื่องขององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรในอนาคต

โครงการดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดโครงการไปแล้ว 4 อำเภอภายในจังหวัด ได้แก่อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอบรบือ อำเภอแกดำ และอำเภอเมืองมหาสารคาม รวมถึงจังหวัดกาฬสินธุ์ และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีโครงการพัฒนายุทธศาสตร์ทุกปี ที่จะลงพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดให้ครอบคลุม เพื่อที่จะพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร ต่อยอดผลผลิต ให้ตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน เกิดเป็นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ทีมข่าวมหาสารคาม/รายงาน