HMC จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ให้กับเรือนจำกลางระยอง

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด โดย นางสาวบุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม มอบงบประมาณสนับสนุนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับเรือนจำกลางระยอง สำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและรักษาโรคต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีนายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง และนางรัตนา รอดศรี ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เป็นผู้รับมอบงบประมาณสนับสนุน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ณ เรือนจำกลางระยอง ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

การสนับสนุนนี้ดำเนินการภายใต้ “โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ และทุน สำหรับหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลรักษาสุขภาพประชาชนจังหวัดระยอง ปีที่ 3” ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ และเป็นส่วนเสริมความแข็งแกร่งให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดระยอง ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ และงบประมาณ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดูแลสุขภาพผู้คนครบทุกมิติ ครอบคลุมทุกด้าน อีกทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัท หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และชุมชน ทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกต่อไป

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน