ขับเคลื่อนเมืองโบราณศรีเทพขึ้นบัญชีมรดกโลก

แชร์

บอร์ดอนุกรรมการมรดกโลกวัฒนธรรม มอบกรมศิลป์ปรับปรุงเอกสารเสนอ“เมืองโบราณศรีเทพ” เข้าสู่บัญชีมรดกโลกเสนอศูนย์มรดกโลกอีกรอบก่อน ก.ย.นี้ เผย จ.นครศรีธรรมราชเร่งปรับปรุงเอกสารเสนอวัดพระมหาธาตุฯเป็นมรดกโลก คาดชงเข้าอนุกก.เดือน มิ.ย.นี้

30 เม.ย.64/ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) และประธานอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบข้อกำหนดการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (Heritage Impact Assessment – HIA) ซึ่งเป็นเอกสารที่ศูนย์มรดกโลกเสนอให้ประเทศไทยดำเนินการ เพื่อสร้างมาตรการลดผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลก นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาโดยกรมศิลปากรจะนำกรอบข้อกำหนดไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการเสนอเมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเข้าสู่บัญชีมรดกโลกตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)หลังจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวไปยังศูนย์มรดกโลก ณ กรุงปารีส ซึ่งต่อมากระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า ศูนย์มรดกโลก กรุงปารีส มีข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยปรับปรุงเอกสารเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยที่ประชุมได้มอบหมายกรมศิลปากรปรับปรุงแก้ไขเพื่อเสนอศูนย์มรดกโลก กรุงปารีส ตรวจสอบอีกครั้ง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อให้เสนอเมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เข้าสู่บัญชีมรดกโลกได้ทันในปี 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ขณะเดียวกันที่ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการจัดทำเอกสารนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก (Tentative List) เมื่อปี 2556 ขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ระหว่างปรับปรุงเอกสารตามขอพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯในเดือนมิถุนายน 2564 และแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และเสนอขอรับความเห็นชอบจากครม.ในเดือนสิงหาคม 2564 หลังจากนั้นไทยจะส่งเอกสารดังกล่าวไปยังศูนย์มรดกโลกภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์