ผนึกภาคีเครือข่ายชุมชน เปิดแหล่งท่องเที่ยวอัตลักษณ์

ผศ.ดร.วิชิต สุขทร รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ ผศ.ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมพิธีเปิดและกล่าวรายงานโครงการ “ส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อวัดดัชนีความสุขมวลรวมชุมชน กิจกรรม บวชเล ลอยแพ นำเที่ยวและการรักษามรดกทางวัฒนธรรม” ในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2654 ดร.พัชรี สุโมโธกุล และ คณาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ มีนายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอสิชล เป็นประธานในพิธี นางพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดนครศรีธรรมราช วัฒนธรรมจังหวัด ประมงจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม ประมงทะเล สงลา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา กำนันตำบลเสาเภา ผู้นำชุมชน ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำอัตลักษณ์ ทุนทางสังคมชุมชน มาพัฒนานำไปสู่การสร้างฐานเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางดี ตำบลเสาเภา อำเภอสชิล จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของคนในชุมชน กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย 1) กิจกรรมนิทรรศการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน 2) การบวชทะเล 3) การเปิดแหล่งท่องเที่ยว 4) การพัฒนาอาหารอัตลักษณ์ 5) การแข่งขันแต่งกลอน ประกวดร้องเพลงกล่อมเด็ก 6) การเปิดตัววิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางดี 7) กิจกรรมกีฬาชายหาด 8) กิจกรรมนั่งรถ 3 ล้อ ชมชุมชน โดยมีหน่วยงานภาคีร่วมจัดในครั้งนี้ 1) มหาวิทยาลัยราชนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา สภาเด็กและเยาวชนตำบลเสาเภา ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลหาดบางดี เสาเภา วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางดี วัดขรัวช่วย และ โรงเรียนวัดขรัวช่วย

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน