เปิดธนาคารรับฝากมูลสัตว์ในโรงเรียน

แชร์

นายมงคล เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมกับ นายอินทร มั่นอ่าว ผอ.โรงเรียนบ้านแม่แลบ และคณะครู-นักเรียน ประชุมจัดตั้งกลุ่มธนาคารมูลสัตว์ ขี้วัว ขึ้ควาย ในโรงเรียนบ้านแม่แลบ ม.6 ต. แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ การเฝ้าระวังโรคระบาดในฤดูแล้งและการสำรองอาหารสัตว์ การดูแลแปลงหญ้า การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นเปลือกถั่วเหลือง และซังข้าวโพดเพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร

โครงการธนาคารมูลสัตว์ เป็นการฝากเงินโดยใช้มูลสัตว์แทน โดยให้เด็กนักเรียน ที่มีผู้ปกครองเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้านให้นำมูลสัตว์ใส่กระสอบมาฝากที่ ธนาคารมูลสัตว์ของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียน จะให้ราคากระสอบละ 25 บาท ซึ่งในจำนวนเงิน 25 บาทนี้ ถ้าหากทางโรงเรียนนำไปขายได้แล้ว จะนำมาแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ เป็นเงินออมของเด็กโดยเข้าบัญชีไว้ที่โรงเรียน 10 บาท สบทบกองทุนอาหารกลางวันของโรงเรียน 10 บาท และอีก 5บาท นำไวับริหารจัดการของกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการออมเงินของนักเรียนโดยใช้มูลสัตว์ที่มีในหมู่บ้าน เพื่อฝึกทักษะด้านการบริหารงานและการตลาด สุดท้ายเพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยในครัวเรือนรักษาความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยใช้นักเรียนเป็นแกนนำ มีสมาชิก(นักเรียน)เข้าร่วมจำนวน 100 ราย

นายมงคล เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอ.แม่ลาน้อย กล่าวว่าเนื่องจากปัญหาการจัดการสิ่งปฏิกูลของสัตว์เลี้ยงในชุมชน มีแนวโน้มที่จะรุนแรงและอาจเกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งเกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตหมู่บ้านที่การเลี้ยงสัตว์จำนวนมาก การดำเนินการแก้ไขปัญหายังเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จึงได้มีการประชุมวางแผนการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลสัตว์เลี้ยงร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน ที่จะเกิดประโยชน์จากการเก็บมูลสัตว์ ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น จึงควรนำมูลสัตว์กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงจำนวนมากหมุนเวียนมาใช้ทางการเกษตรกรรม สามารถลดและทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้ โดยเน้นการนำมาใช้ประโยชน์อย่างถูกหลักวิชาการ ใช้ในปริมาณที่เหมาะสม ทำให้ประหยัดทรัพยากร ไม่ก่อให้เกิดโรคและผลกระทบต่อสุขภาพและมีความปลอดภัย เกิดความยั่งยืน และรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติได้

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน


แชร์