“ตากใบโมเดล”เกษตรครบวงจร

แชร์

รมช.ธรรมนัส ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่อำเภอตากใบ “ตากใบโมเดล” เพื่อพัฒนาอำเภอตากใบให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างพร้อมเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆต่อไป

31ม.ค.64/ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่อำเภอตากใบ “ตากใบโมเดล” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นว่าอำเภอตากใบ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาทางด้านการเกษตร มีพื้นที่ชลประทาน และทรัพยากรดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า มีการปลูกยางพารา ร้อยละ 13.43 ปาล์มน้ำมัน ร้อยละ11.44 ไม้ผลผสม ร้อยละ 5.56 มะพร้าว ร้อยละ 5.85 และนาข้าว ร้อยละ 17.07

นอกจากนี้ อำเภอตากใบยังเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิกระดังงา ที่ตำบลเกาะสะท้อน ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอตากใบ อีกทั้งยังมีสินค้าทางการประมงที่ขึ้นชื่อ คือ ปลากุเลาเค็ม มีการผลิตด้านปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ และยังเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย สามารถรวบรวมขายส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ในอำเภอตากใบและรอบนอก เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างดี

“เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่อำเภอตากใบอย่างครบวงจร ตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน เริ่มตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเกษตร เช่น ทรัพยากรดิน/น้ำ พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพสินค้า ส่งเสริมการผลิตสินค้าทางการเกษตร เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพัฒนาอำเภอตากใบให้เป็นพื้นที่ตัวอย่าง ในการพัฒนาพื้นที่ขยายผลโครงการพระราชดำริ อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆต่อไป” ร้อยเอกธรรมนัส กล่าว

ทั้งนี้ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ 174,797 ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร 89,627 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 72 ของพื้นที่แยกเป็นด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านการประมง มีแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำนรา ซึ่งอำเภอตากใบนั้น มีการพัฒนาด้านการเกษตรจนถึงด้านการตลาดแบบครบวงจร และที่สำคัญยังเป็นที่ตั้งของโครงการพระราชดำริที่สำคัญ เช่น พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ – เกษตรมูโนะ โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิฐ – โคกใน ยูโย โคกงู โคกกระท่อม และพื้นที่ขยายผลอื่นๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบของโครงการพระราชดำริ สามารถนำผลสำเร็จของโครงการมาเป็นแบบอย่าง และขยายผลในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์