กรมประมงเข้ม เจอไวรัสโควิด-19 ลามถึงชาวประมง

แชร์

มีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง

กรมประมงออกประกาศขยายเวลาหนังสืออนุญาต 16 เรื่อง หลังรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อลดการแพร่ระบาด-19 ไปจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรและชาวประมง

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคโควิด19 ซึ่งรัฐบาลได้ยกระดับการบังคับใช้มาตรการขั้นสูงสุดและเข้มงวด ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรไทย

ทั้งนี้ อาจเกิดความไม่สะดวกต่อการดำเนินการในกระบวนการต่างๆ ของผู้เกี่ยวข้องในภาคการประมง ตามระเบียบข้อบังคับของพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรมประมงจึงออกประกาศ เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยให้ขยายเวลาหรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือ หนังสือประกาศรับรองตามประกาศกรมประมงและระเบียบกรมประมงจากวันที่หมดอายุหรือสิ้นอายุออกไปจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 16 เรื่องได้แก่

ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และ ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.3)

ทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.4) และการรับรองสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำ หนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก หนังสือประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ และประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ

ทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์ ใบรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐาน Code of Conduct หรือ CoC ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)

ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (GAP) หนังสือรับรองส่งหอยและเปลือกหอยออกไปนอกราชอาณาจักร หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง

หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ หนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือ หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทของเรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และแยกชิ้นส่วนหรือทำลายเรือประมง

หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรือ ตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ และใบรับรองการผลิตสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย

นายมีศักดิ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการขยายอายุการขึ้นทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศดังกล่าว ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการขยายเวลาหรืออายุของเอกสารและเมื่อมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วต้องรีบมาดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

“ผู้ที่มีความจำเป็นต้องติดต่อขออนุญาตในเรื่องต่างๆ กับกรมประมงเช่น การนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ การขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก เป็นต้น สามารถยื่นขออนุญาตและส่งเอกสารประกอบได้ทางออนไลน์ โดยหวังว่า จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง และผู้ประกอบการในภาคการประมงทุกภาคส่วนเพื่อจะผ่านพ้นผลกระทบจากวิกฤติโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน” อธิบดีกรมประมงกล่าว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์