หลีกเลี่ยงหนทางสู่ความเสื่อม

แชร์

ในภาวะโรคไวรัสโควิด-19 นี้ มีโอกาสที่คนเรา กิจการเรา ครอบครัวเรา สังคมเรา เข้าสู่ความเสื่อมได้ มาดูเรื่องความเสื่อม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสื่อมกัน

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ไดยกความในในพระไตรปิฏก เล่มที่ 25 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 17 ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต (https://bit.ly/2QjJLim) ที่เขียนถึงลักษณะของคนที่จะนำไปสู่ความเสื่อมที่พึงสังวร ดังนี้

1. ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ ผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อม ผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญ ผู้เกลียดธรรมเป็นผู้เสื่อม

2. คนมีอสัตบุรุษเป็นที่รัก ไม่กระทำสัตบุรุษให้เป็นที่รัก ชอบใจธรรมของอสัตบุรุษ

3. คนใดชอบนอน ชอบคุย ไม่หมั่น เกียจคร้าน โกรธง่าย

4. คนใดสามารถ แต่ไม่เลี้ยงมารดาหรือบิดาผู้แก่เฒ่า

5. คนใดลวงสมณะพราหมณ์ หรือแม้วณิพกอื่นด้วยมุสาวาท

6. คนมีทรัพย์มาก มีเงินทองของกิน กินของอร่อยแต่ผู้เดียว

7. คนใดหยิ่งเพราะชาติ หยิ่งเพราะทรัพย์ และหยิ่งเพราะโคตร ย่อมดูหมิ่นญาติของตน

8. คนใดเป็นนักเลงหญิง เป็นนักเลงสุรา และเป็นนักเลงการพนันผลาญทรัพย์ที่ตนหามาได้

9. คนไม่สันโดษด้วยภริยาของตน ประทุษร้ายในภริยาของคนอื่น เหมือนประทุษร้ายในหญิงแพศยา

10. ชายแก่ได้หญิงรุ่นสาวมาเป็นภริยา ย่อมนอนไม่หลับ เพราะความหึงหวงหญิงรุ่นสาวนั้น

11. คนใดตั้งหญิงนักเลงสุรุ่ยสุร่าย หรือแม้ชาย เช่นนั้นไว้ในความ เป็นใหญ่

12. ก็บุคคลผู้เกิดในสกุลกษัตริย์ มีโภคทรัพย์น้อย มีความมักใหญ่ ปรารถนาราชสมบัติ

พระพุทธเจ้าสรุปว่า “บัณฑิตผู้ถึงพร้อมด้วยความเห็นอันประเสริฐ พิจารณาเห็นคนเหล่านี้เป็นผู้เสื่อมในโลก ท่านย่อมคบโลกที่เกษม (คนผู้เจริญ)”

ไม่สามารถเดินทางไปเวียดนาม

โรคไวรัสโควิด-19 กระทบต่องานประเมินค่าทรัพย์สินในต่างประเทศ เช่น ล่าสุด ดร.โสภณและทีมงานไม่สามารถเดินทางไปเวียดนามได้ แต่ก็ยังสามารถดำเนินการประเมินได้

ในระหว่างวันที่ 13-18 มีนาคม 2563 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) มีกำหนดเดินทางไปประชุมและประเมินค่าทรัพย์สิน ณ นครตวีฮหว่า (Tuy Hoa) ทางเวียดนามตอนใต้ เหนือนครโฮจิมินห์ไปประมาณ 550 กิโลเมตร

อย่างไรก็ตามปรากฏว่า ดร.โสภณและคณะไม่สามารถเดินทางไปได้ เนื่องจาก

1. สถานการณ์ที่เวียดนามค่อนข้างเลวร้าย หากบนเครื่องบินที่บินไปพบว่ามีผู้ติดเชื้อ อาจส่งผลให้ผู้โดยสารทั้งลำมีปัญหาได้ กระบวนการคัดกรองก็จะใช้เวลานานมากเป็นพิเศษ

2. การติดต่อราชการโดยชาวต่างชาติในช่วงนี้ ก็ไม่สามารถทำได้ ประชาชนในนครต่างๆ ของเวียดนามต่างพยายามอยู่บ้าน

3. นอกจากนี้ในนครฟานเที้ยต (Phan Thiet) ที่อยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 213 กิโลเมตร ก็มีการติดเชื้อครั้งใหญ่หลายร้อยคนจากการแพร่เชื้อของผู้ที่ดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตามการประเมินค่าทรัพย์สินยังสามารถดำเนินการได้โดยอาศัยพันธมิตรผู้ประเมินค่าทรัพย์สินชาวเวียดนามให้ไปสำรวจทรัพย์สิน ติดต่อราชการ สำรวจสภาพโดยรอบ สำรวจเครื่องจักรและการใช้งานแทน เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าในที่สุดต่อไป

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ข้อมูลฯ มีพันธมิตรนักวิชาชีพอยู่ทั่วโลก ในช่วงนี้หากวิสาหกิจใดจำเป็นต้องประเมินค่าทรัพย์สินหรือสำรวจวิจัยอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก สามารถใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ ได้ ดร.โสภณ กล่าว


แชร์