‘คมนาคม’เดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยหวังคุณภาพชีวิตชาวชุมชนคลองเตย ดีขึ้น

แชร์

ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (รชค.)

‘รชค. อธิรัฐ’เร่งขับเคลื่อนโครงการ Smart Community หวังพัฒนาที่อยู่อาศัยยกคุณภาพชีวิตชาวคลองเตย 26 ชุมชน คาดออกแบบเสร็จกลางปี 2564

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (รชค.) ได้ติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (SmartCommunity) โดยมอบให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ชาวชุมชนในการเพิ่ม ช่องทางการสื่อสาร พร้อมทั้งเร่งดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)

เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ กทท. เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการ Smart Community ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจประชากรชุมชนคลองเตยทั้ง 26 ชุมชน พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างบริษัทที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดอาคารพักอาศัย และการทำประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ควบคู่กับการดำเนินการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชน คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างและเริ่มดำเนินการได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำการสร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีและรับทราบถึงนโยบายการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชุมชน ซึ่งเป็นการดำเนินตามนโยบาย ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ชาวชุมชนจะได้รับ คณะกรรมการ กทท. ได้อนุมัติให้อย่างเหมาะสมและเสมอภาคกันทั้ง 3 ทางเลือก ได้แก่

1. อาคารพักอาศัย สูง 25 ชั้น จำนวน 4 อาคาร อาคารละ 1,536 ยูนิต รวม 6,144 ยูนิต ขนาดพื้นที่ห้องละ 33 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในซอยตรีมิตร ติดถนนริมทางรถไฟเก่า

2. ที่ดินเปล่า ขนาดพื้นที่ 19.5 ตารางวา ย่านหนองจอก มีนบุรี จำนวน 2,140 แปลง

3.เงินทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนำกลับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตามถิ่นกำเนิดของตนเอง

ทั้งนี้ กทท. ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของชุมชนคลองเตยให้ดีขึ้น และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน


แชร์