ส.ป.ก.ปักธงแก้งคร้อจว.ชัยภูมิ เผยเทคโนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่

แชร์

เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านหนองแก ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านหนองแก ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังวัดชัยภูมิ โดยมีการตีฆ้อง 3 ครั้ง เพื่อเป็นสัญญาณในการเปิดงาน และเป็นการแสดงถึงการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 ของจังหวัดชัยภูมิ อย่างเป็นทางการ และมีการมอบพันธุ์ไม้ พันธุ์ปลา ปุ๋ยอินทรีย์ และมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2563

เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่าฤดูกาลเริ่มต้นการผลิตใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดการเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ตามหลักแนวคิด “การถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง” โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยนิทรรศการด้านวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเอกชน จำนวน 20 หน่วยงาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการจัดการดินปุ๋ย การบรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน การน้อมนำศาสตร์พระราชาไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมและดำรงชีวิตประจำวัน การบริการด้านการเกษตรและการจัดสถานีเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 5 สถานี ประกอบด้วย

1.สถานีสาธิตการทำอาหารปลาเพื่อต้นทุนการผลิต 2.สถานีจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 3.สถานีการจัดการดินและปุ๋ย 4.สถานีการปรับปรุงพันธุ์ การผสมเทียม โค-กระบือ การแปรรูปพืชอาหารสัตว์ และ

5.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและการแปรรูป ตลอดจนการจัดแสดงสินค้าทางการเกษตรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และผลิตภัณฑ์โอทอปของอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ดร.วิณะโรจน์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีความมุ่งหวังเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นำมาแสดง นำไปใช้ในการผลิตสินค้าเกษตร ภายใต้ต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม มีระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกให้เกษตรกรมีการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตประจำวันอีกด้วย

ปรัชญา รัศมีธรรมกุล รายงาน


แชร์