กวก.ปราบหนอนกระทู้สำเร็จ สร้างชื่อรายแรกของอาเซียน

กรมวิชาการเกษตรคิดค้นเทคโนโลยีปราบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดสำเร็จเป็นประเทศแรกของอาเซียน FAO ชื่นชมและนำไปถ่ายทอดแก่ประเทศอื่นเพื่อยับยั้งการระบาด

30ม.ค.63/ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ดำเนินการวิจัยจนได้เทคโนโลยีป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดแบบผสมผสาน (IPM) หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เป็นศัตรูพืชต่างแดนที่พบเข้ามาระบาดในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2561 โดยพบครั้งแรกในแหล่งปลูกข้าวโพดจังหวัดต่างๆ เช่น สุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร สุพรรณบุรี และตาก ทำความเสียหายอย่างรุนแรงและรวดเร็ว รวมถึงแพร่กระจายไปยังพื้นที่ปลูกข้าวโพดทั่วประเทศกว่า 50 จังหวัด

เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่พบการระบาดในไทย กรมวิชาการเกษตรเร่งจัดทำโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาด รวม 17 การทดลองได้แก่ การทดสอบประสิทธิภาพสารเคมี การนำสารฟีโรโมนมาทดสอบ การควบคุมโดยชีววิธี การใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส เชื้อไวรัส NPV เชื้อรากำจัดแมลง และไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติชนิดต่างๆ เช่น แตนเบียนไข่ แมลงหางหนีบ และมวนพิฆาต การใช้วิธีเขตกรรมและวิธีกล เทคนิคการพ่นสารเคมี รวมทั้งศึกษาชีววิทยาและพืชอาศัยของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดด้วย จนกระทั่งได้วิธีการผสมผสานที่เหมาะสมกับประเทศไทย

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ไทยได้รับคำชื่นชมจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เรื่องระบบการเฝ้าระวังและป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้อย่างรวดเร็วและให้ไทยเป็นต้นแบบของอาเซียน ขณะนี้หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากประเทศไทย เช่น ประเทศอินโดนิเซียขอให้ไทยส่งผู้เชี่ยวชาญหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดไปให้คำแนะนำ

ส่วนประเทศญี่ปุ่นหารือเพื่อขอทำงานวิจัยร่วมกัน นอกจากนี้ ทางกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา และฟิลิปปินส์ได้นำเทคโนโลยีคำแนะนำการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดที่ไทยแนะนำไปใช้ด้วย

สำหรับหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเป็นแมลงศัตรูพืชใหม่ของข้าวโพด ซึ่งพบการระบาดรุนแรง สามารถระบาดข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากตัวเต็มวัยสามารถบินได้ไกลเฉลี่ย 100 กิโลเมตร/คืน และสามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว

ที่สำคัญคือ มีพืชอาหารให้อิงอาศัยได้มากกว่า 80 ชนิด โดยมีรายงานการระบาดครั้งแรกในภาคกลางและภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาในช่วงต้นปี 2559 หลังจากนั้นได้แพร่กระจายเกิดการระบาดในหลายประเทศเกือบทั่วทวีปแอฟริกา ส่วนในทวีปเอเชียมีรายงานพบการระบาดครั้งแรกในปี 2561 ที่ประเทศอินเดีย หลังจากนั้นเป็นต้นมาหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้เคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือและทิศใต้ของเอเชียอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันพบการแพร่ระบาดถึง 16 ประเทศ

“กรมวิชาการเกษตรพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อสภาพการปลูกข้าวโพดในประเทศไทยให้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดซึ่งจะทำให้ลดความเสียหายของผลผลิตได้มาก โดยข้าวโพดนั้นยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ความต้องการใช้ในประเทศมีมากกว่าที่ผลิตได้ ซึ่งการเพิ่มปริมาณผลผลิตจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นและไทยสามารถลดการพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศได้ด้วย” อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน