พระบรมเกศาธาตุแห่งศรีลังกา ชมรมรวมใจภักดิ์เข้ากราบสักการะ

แชร์

ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร นำทีมคณะราชสกุลและคณะชมรมรวมใจภักดิ์เข้ากราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ พระตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศ วรวิหาร เพื่อขอพรและเป็นสิริมงคลต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ให้กับตนเองและครอบครัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.00น. ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร ประธานชมรมรวมใจภักดิ์ นำคณะเข้ากราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ แห่งประเทศศรีลังกา เข้ากราบสักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่แก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย ม.ล.วรรวิภา จรูญโรจน์ ม.ล.สัญชัย ทองแถม คุณชมพูนุช ศรีธวัช ณ อยุธยา คุณทิพอาภา อิศรางกูร ณ อยุธยา นาวาโทหญิงกันทิชา อิศรางกูร ณ อยุธยา คุณจิระ ศิริสัมพันธ์ พล.ท ไกรเทพ อนุศักดิ์ ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล ดร.ณพลเดช มณีลังกา คุณชูชีต ตรีโภคา ดร.วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ คุณวัชรา ลายประวัติ และท่านอื่นๆไม่ได้กล่าวถึง

หลังจากที่ได้เข้ากราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ แล้วทางคณะได้ร่วมปรับปรุงดิน ให้ปุ๋ยและยาบำรุง ‘ต้นไม้ทรงปลูก’ บริเวณวัดบวรนิเวศฯ และได้หารือกันในการเพื่อเพาะพันธุ์ต้นไม้ทรงปลูกเพื่อที่จะนำไปปลูกในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศ โดยจะดำเนินการหารือกับสำนักราชเลขาธิการต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุจากศรีลังกามายังประเทศไทยครั้งนี้ มาจาก โครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” ประเทศศรีลังกา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการ คือ

ประการแรก เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เถลิงถวัลย์ขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี นับเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์อันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย

ประการที่สอง เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์เถรวาทไทย-ลังกา ที่ดำเนินสืบเนื่องมากว่า 700 ปี นับตั้งแต่การรับนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ในสมัยสุโขทัย และวาระครบรอบ 266 ปี แห่งการประดิษฐานพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกาโดยคณะพระธรรมทูตจากกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทย–ศรีลังกา มาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับโครงการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุและพระบรมเกศาธาตุจากประเทศศรีลังกา จัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร มูลนิธิธรรมดี และองค์กรภาคี ต่างๆ

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้ากราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 รวมถึงสามารถจองรอบเวลาเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องสักการะบูชาตามธรรมเนียมศรีลังกาได้ที่ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ โทร. 02-610-2366, 063-526-5359

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์