เจ็ดวันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2563

แชร์

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยปริมาณคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร  ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2563 ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

สรุปรายงานข้อมูลสถิติคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สถิติความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก ของกลุ่มศาลอาญา, กลุ่มศาลจังหวัด, กลุ่มศาลแขวง

1. จำนวนคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยแบ่งเป็น
1) จำนวนคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณา รวมทั้งสิ้น 9,179 คดี
2) จำนวนคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น 9,293 คดี (คิดเป็นร้อยละ 101.24)

2. จังหวัดที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

  1. ศาลที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

  1. ข้อหาที่มีการกระทำความผิดสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

หมายเหตุ : ใน 1 คดี อาจมีหลายข้อหา (ซึ่งในปีนี้รายงานสถิติเป็นหน่วย “คน” แทน เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ)

สถิติความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก ของกลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว

1. จำนวนคำร้องที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ รวมทั้งสิ้น 61 คำร้อง
2. จำนวนข้อหาที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ
ขับรถขณะเมาสุรา 46 ข้อหา
ขับรถขณะเสพยาเสพติด 5 ข้อหา
ขับรถประมาท 1 ข้อหา
3. จำนวนผู้ต้องหาที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ รวมทั้งสิ้น 61 คน แบ่งเป็น
เพศหญิง 2 คน
เพศชาย 59 คน
4. ผลการตรวจสอบการจับ แบ่งเป็น
ชอบด้วยกฎหมาย 61 คน
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 0 คน
หมายเหตุ : ใน 1 คำร้อง อาจมีหลายข้อหา

สรุปรวมสถิติคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ระหว่างวันที่ 27 – 31 ธันวามคม 2562

สถิติความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก ของกลุ่มศาลอาญา, กลุ่มศาลจังหวัด, กลุ่มศาลแขวง

1. จำนวนคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยแบ่งเป็น
1) จำนวนคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณา รวมทั้งสิ้น 19680 คดี
2) จำนวนคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น 19379 คดี (คิดเป็นร้อยละ 98.47)
2. จังหวัดที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

3. ศาลที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

4. ข้อหาที่มีการกระทำความผิดสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

หมายเหตุ : ใน 1 คดี อาจมีหลายข้อหา (ซึ่งในปีนี้รายงานสถิติเป็นหน่วย “คน” แทน เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ)

สถิติความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก ของกลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว
1. จำนวนคำร้องที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ รวมทั้งสิ้น 278 คำร้อง
2. จำนวนข้อหาที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ
1) ขับรถขณะเมาสุรา 214 ข้อหา
2) ขับรถขณะเสพยาเสพติด 54 ข้อหา
3) ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต 3 ข้อหา
4) ขับรถประมาท 1 ข้อหา


3. จำนวนผู้ต้องหาที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ รวมทั้งสิ้น 278 คน แบ่งเป็น
เพศหญิง 10 คน
เพศชาย 268 คน
4. ผลการตรวจสอบการจับ แบ่งเป็น
ชอบด้วยกฎหมาย 278 คน
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 0 คน
หมายเหตุ : ใน 1 คำร้อง อาจมีหลายข้อหา


แชร์