นาทีนี้เข้าสกลนคร “รายงานตัวออนไลน์ “

26 ธ.ค. 63 ที่ สนง.สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร แพทย์หญิงธีรารัตน์ พลราชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำ “ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร” โดยการสแกน คิวอาร์โค้ดในไลน์ และลงทะเบียนข้อมูลผ่านลิ้ง ในแซทไลน์ หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.skko.moph.go.th. เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปรายงานตัว ต่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 20/2563 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 เมื่อลงทะเบียนผ่าน ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร เสร็จแล้วถือว่าเป็นการรายงานตัว ตามคำสั่งที่ 20 /2563

นอกจากนี้จังหวัดสกลนครยังได้เน้นย้ำให้ประชาชน และสถานประกอบการปฏิบัติตามระบบการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ และควรเว้นระยะห่างไม่ให้แออัดเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรค รวมทั้งสแกนไทยชนะ ก่อนเข้าไปใช้พื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน