พบกล้วยไข่พันธุ์ใหม่ต้นเตี้ยสู้ลมพายุลดต้นทุน

แชร์

สวก.ประกาศจัดงานเปิดตัวโชว์ศักยภาพงานวิจัยในงาน “กล้วยเตี้ย สู้วาตภัย” ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ณ กลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไข่ อำเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ระบุสู้ลมพายุ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตหนึ่งต้นได้สองเครือ มั่นใจสร้างรายได้ให้เกษตรกรและหันมาปลูกกล้วยไข่ต้นเตี้ยเพิ่มขึ้น

11ธ.ค.63 / นางสาวศิริกร วิวรวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เปิดเผยว่า จังหวัดกําแพงเพชรได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองกล้วยไข่ เนื่องจากกล้วยไข่เป็นผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ประจําถิ่น เดิมในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรมีเกษตรกรปลูกกล้วยไข่มากถึง 40,000 ไร่ สร้างรายได้เข้าจังหวัดประมาณ 200 ล้านบาท แต่ปัจจุบันเนื้อที่เพาะปลูกลดลงเหลือน้อยกว่า 3,000 ไร่ หรือประมาณไม่ถึง 10 % สาเหตุที่ทําให้เนื้อที่เพาะปลูกน้อยลง เกิดจากพายุฤดูร้อนหรือพายุฟ้าคะนอง ซึ่งเกิดขึ้นช่วงต้นฤดูฝน และก่อนหมดฤดูฝนในเดือนตุลาคม จึงทําให้ลมพัดแรง ต้นกล้วยไข่หักโค่น ล้มเสียหาย

ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในปี 2554 เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดกําแพงเพชร ได้รับผลกระทบจากลมพายุหลายลูก และอุทกภัย ในห้วงเวลาเดียวกัน เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล เพราะกล้วยมีขนาดต้นสูง ประมาณ 2.5 ถึง 3 เมตร อีกทั้งการปลูกกล้วยให้มีขนาดผลที่มีคุณภาพ และผลผลิตสูง ต้องปลูกรุ่นเดียวและรื้อแปลงปลูกใหม่ทุกปี ทําให้เกษตรกรมีต้นทุนสูง ถ้าปลูกหน่อเดิม ผลผลิตและคุณภาพจะตกต่ำ ประกอบกับกล้วยไข่ให้ผลผลิตปีละครั้ง หากเกิดความเสียหายก็ถือว่าขาดทุน เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่จึงหันไปเพาะปลูกพืชอื่นทดแทน

จากปัญหาดังกล่าว สวก. จึงได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่า ของผลผลิตกล้วยไข่ ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและรายได้ของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยไข่จังหวัดกําแพงเพชร แก่ ดร.กุศล เอี่ยมทรัพย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อลดความสูงของลําต้นกล้วยไข่ เพิ่มความแข็งแรงลดการสูญเสียจากการหักล้มจากลมพายุและการหักล้มจากต้น กล้วยที่มีลําต้นสูงในกล้วยปลูกใหม่และกล้วยที่เป็นกล้วยตอ เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มขนาด น้ำหนัก และผลผลิตกล้วยไข่ ให้มีเกรดคุณภาพและราคาที่สูงขึ้น

รวมทั้งการปลูกกล้วยระบบชิด โดยได้จัดทําแปลงทดลองสาธิตจํานวน 2 แปลง ในอําเภอเมืองและอําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อจัดเก็บข้อมูลความสูงของลําต้น ขนาดผลกล้วย ความกว้าง และความยาวของใบ ขนาดเส้นรอบวงลําต้น ข้อมูลผลผลิต จํานวนหวี น้ำหนักเฉลี่ยของหวีกล้วยไข่ เพื่อวิเคราะห์ และประเมินผลการทดลอง โดยพบว่า ในกล้วยที่มีอายุ 3 เดือน สามารถลดความสูงได้และมีขนาดลําต้นที่ดี เป็นทรงกระบอก ส่วนยอดมีความอ้วนมากขึ้นจากผลของฮอร์โมน ซึ่งปัจจุบันสูงแค่ประมาณ 170 เซนติเมตร และจากการสอบถาม เกษตรกรผู้ทดลองปลูกพบว่า กล้วยต้นเตี้ยสามารถป้องกันปัญหาต้นล้มได้จริง ผลผลิตมีขนาดใหญ่ขึ้น น้ำหนักกล้วย เพิ่มขึ้นทําให้มีรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้น และสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจต่อเกษตรกรมาก และในอนาคตมีแผนที่จะศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้สามารถออกเครือกล้วยได้มากกว่า 1 เครือต่อต้น เพื่อเพิ่มผลผลิตกล้วยไข่ให้ดียิ่งขึ้น

นางสาวศิริกร กล่าวว่า นอกจากนี้ยังได้ทําการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม และนําความรู้การผลิต กล้วยไข่ต้นเตี้ย เพื่อลดความเสียหายจากการหักล้มจากลมพายุ และการเพิ่มขนาดน้ำหนัก ถ่ายทอดให้เกษตรกรในพื้นที่ เป้าหมาย ในจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งสอดรับกับนโยบายของจังหวัดกําแพงเพชร ที่ต้องการผลักดันให้มีการเพาะปลูกกล้วยไข่ เพิ่มขึ้น โดยในปีนี้มีแผนเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกกล้วยไข่อีก 6,000 ไร่

สวก. มุ่งมั่นสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่โครงการที่มาจากปัญหาของเกษตรกรอย่างแท้จริง และสามารถขยายผล สร้างเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบการปลูกกล้วยไข่ในจังหวัดกําแพงเพชร ได้เป็นจํานวน 125 ครัวเรือน ครอบคลุมเนื้อที่ เพาะปลูกเพิ่มขึ้น 1,800 ไร่ ดังนั้น หากทุกคนช่วยกันยกระดับให้กลุ่มเกษตรกรมีความสามารถในการปลูกกล้วยไข่กําแพงเพชรมากขึ้น มีคุณภาพสูงขึ้น จะเกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งผู้ประกอบการของจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพการปลูกกล้วยไข่ให้คงเอกลักษณ์เป็นผลไม้ประจําถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวทุกมิติของจังหวัดกําแพงเพชร เป็นตัวอย่างการทําวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ที่แท้จริง และเพื่อประกาศให้ภาคการเกษตร ภาคเศรษฐกิจได้รับรู้จึงได้เตรียมจัดงานเปิดตัวเพื่อโชว์ศักยภาพผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ในงาน “กล้วยเตี้ย สู้วาตภัย” โดยกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ณ กลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไข่ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

กัณฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน


แชร์