แปลกแต่จริงวิจัยอาหารจากพืชโปรตีนคล้ายเนื้อ

แชร์

สวก. ขานรับนโยบาย ดันไทยเป็น Hub อาหารจากพืช (Plant-based Food)

9ธ.ค.63/ นางสาวศิริกร วิวรวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางนโยบายการขับเคลื่อนประเทศให้เป็นฮับของการผลิตอาหารที่ใช้โปรตีนจากพืช ผลักดันผลงานวิจัยด้านอาหารทางเลือกถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนเพื่อตีตลาดในด้านอุตสาหกรรม

ทั้งนี้อาหารที่ทํามาจากพืช (Plant-based Food) เป็นสินค้า ใหม่ที่มีความต้องการสูงในตลาดโลก ประกอบกับ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมต่างๆ มาช่วยในการกํากับดูแลความมั่นคงอาหารและความปลอดภัยอาหาร สามารถตอบสนองชีวิตวิถีใหม่ และเป็นโอกาสใหม่ในการสร้างรายได้ให้แก่ภาคการเกษตรของไทยและของอาเซียน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ร่วมกับการบริหารทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน สามารถเพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาการอดอยากหิวโหย การขาดสารอาหาร และช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดย สวก. เร่งผลักดันผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยี จากผลงานวิจัยด้านอาหารสู่ภาคเอกชนที่ดําเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอาหาร ในเบื้องต้นจํานวน 2 โครงการ

อย่างไรก็ตาม วันที่ 24 ธันวาคม 2563 สวก. เตรียมจัดพิธีลงนามการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยให้แก่ บริษัท นิเคโอะ คอร์ปอเรชั่น จํากัด ในโครงการ “การผลิตโปรตีนผงเสริมโอเมก้า 3 6 9 จากผลิตผลพลอยได้ของกระบวนการสกัด น้ำมันเมล็ดอินคาเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคุณค่า” เมล็ดดาวอินคา เป็นพืชที่มีกรดไขมันที่จําเป็นต่อร่างกายทั้ง โอเมก้า 3 6 และ 9 โดยเฉพาะโอเมก้า 3 ในรูปแบบของ Alpha-Linolenic Acid (ALA) มีคุณสมบัติและประโยชน์ต่อ สุขภาพ ผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นการใช้ประโยชน์จากผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการสกัดน้ำมัน เพื่อสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบทางการเกษตร สามารถทดแทนการนําเข้าวัตถุดิบอาหารจากต่างประเทศ และใช้ทดแทนกันได้ เช่น โปรตีนเข้มข้น จากถั่วเหลือง และเวย์โปรตีน ช่วยขยายช่องทางในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนเสริมโอเมก้า 3 6 และ 9 จากเมล็ด ดาวอินคา มีจุดเด่น คือ มีโปรตีนสูง ไม่มีคอเลสเตอรอล แคลอรี่ต่ำ ย่อยง่าย และละลายนํ้าได้ดี

นางสาวศิริกร กล่าวว่าขณะเดียวกันก็มีอีกหนึ่งผลงานวิจัยที่มีแผนจะดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีในช่วงเดือนมกราคม 2564 คือโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชั่นจากแหล่งโปรตีนทางเลือกที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอาหาร” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อที่พัฒนาขึ้น เน้นการใช้วัตถุดิบที่เป็น ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอาหาร ในประเทศ เพื่อลดต้นทุนในการนําเข้าวัตถุดิบหลักเดิมที่ใช้ในกระบวนการผลิตและเป็นการใช้ประโยชน์จากของเหลือ ในอุตสาหกรรมอาหารที่ยังคงมีคุณค่าโดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชั่น โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อ 2 รูปแบบ คือ 1.) รูปแบบที่ขึ้นรูปโดยใช้ความชื้นตํ่า (โปรตีนเกษตร) และ 2.) รูปแบบที่ใช้ความชื้นสูง หรือ High Moisture Meat Analog ซึ่งต้องมีอุปกรณ์เสริมที่เรียกว่า “Long cooling die” เพื่อช่วยสร้างเส้นใยระหว่างการผลิต โดยผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะโครงสร้างเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จริงมากขึ้นเมื่อเทียบกับโปรตีนเกษตรในรูปแบบเดิม สามารถนําไปประกอบ อาหาร ได้ทันที

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน


แชร์