จีนหนุนไทย 4 โครงการภายใต้กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขง

จีน-ไทยลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านเกษตรในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขง ประจำ ปี 2563

19 พ.ย.63/ นายหยาง ซิน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานทูตจีนประจำ ประเทศไทยและดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านเกษตรในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขงประจำ ปี 2563 เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2563 ตามบันทึกฉบับนี้ ฝ่ายจีนจะสนับสนุนฝ่ายไทยใน 4 โครงการ ซึ่งได้แก่โครงการความปลอดภัยอาหาร การป้องกันกำ จัดแมลง การบริหารที่ดิน และการพัฒนาระบบเกษตรแบบยั่งยืน

ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือรูปแบบใหม่ในระดับอนุภูมิภาคที่ริเริ่มและสร้างขึ้นร่วมกันโดยจีน กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทยและเวียดนามทั้งหมด 6 ประเทศ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 เกษตรกรรมเป็นหนึ่งในปริมณฑลที่ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงให้ความสำคัญ

ฝ่ายจีนเริ่มสนับสนุนโครงการความร่วมมือขนาดกลางและขนาดย่อยภายใต้กองทุนความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 ในสองปีที่ผ่านมา จีนได้สนับสนุนโครงการความร่วมมือเกษตรของไทยทั้งหมด 9 โครงการ โดยมูลค่ารวม 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 68 ล้านบาท)

อย่างไรก็ตาม โครงการทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ให้เกตษรกรที่อยู่ในชนบท และมีส่วนช่วยเหลือประเทศไทยเผยแพร่ประสบการณ์ทันสมัยทางด้านเกษตรกรรมให้กับประเทศรอบข้าง ลดข้อเสียเปรียบทางด้านเกษตรของประเทศลุ่มน้ำ ล้านช้าง-แม่โขง รวมทั้งประเทศไทย เพิ่มความสามารถในการปรับตัวของประชาชนต่อการเปลี่ยนแปรงสภาพภูมิอากาศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิตทางด้านเกษตรของอนุภูมิภาคล้านช้าง-แม่โขงในระดับโลก

ที่มา: www.chinaembassy.or.th