“ศ.ดร.เอนก”ชู “สวนสุนันทา” สืบสานภูมิปัญญาชาววัง

แชร์

รมว.อว.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ตรวจเยี่ยมสวนสุนันทา มอบภารกิจห้าประการผลักดันสู่ความสำเร็จ เน้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าถึงวิถีชีวิตชุมชนพร้อมพัฒนาให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทย

​16พ.ย.63/ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งในโอกาสนี้ รมว.อว.ได้สักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) และรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้รายงานการดำเนินภารกิจของ มร.สส. ที่ได้มีแนวทางการขับเคลื่อน ตามยุทธศาสตร์ 3 ประการอันประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แรก การพัฒนาศักยภาพคน มร.สส.ได้พัฒนาศักยภาพคน ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย สามารถนำเสนอหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

อีกทั้งยังได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นลักษณะของการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเน้นหนักไปที่การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผสมผสานกับการเรียนในชั้นเรียนที่มีห้องปฏิบัติการเสมือนจริงมีหลักสูตรการศึกษาระยะสั้นเพิ่มมากขึ้น นักเรียนที่ยังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาสามารถลงเรียนแบบสะสมหน่วยกิตได้ทำให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น พร้อมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสารถให้สอดคล้องกับแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start up) ทั้งยังได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการภายนอก เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาที่มีความโดดเด่น สนับสนุนนักศึกษาให้แสดงศักยภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติทั้งยังบ่มเพาะให้มีจิตอาสาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี ส่งผลต่อภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับยุทธศาสตร์ที่สองนั้น คือการส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา มร.สส.ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง ปีที่ผ่านมามีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติถึง 566 เรื่อง มีผลงานเผยแพร่ในการประชุม (proceeding) กว่า 1,100 รายการ มีผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่นำไปขยายผลเป็นสินค้าสร้างอาชีพสร้างงานได้จริง มีผลงานการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นทุกปี

ที่สำคัญ ยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นที่สนใจของโลกเช่นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ ซึ่ง มร.สส.เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่จัดการเรียนการสอนได้ โดยหลักการสำคัญคือ มร.สส.ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจนแท้จริง

ยุทธศาสตร์ที่สาม การจัดระบบอุดมศึกษาใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยแบบครบวงจรสำหรับบุคลากรทุกระดับที่เรียกว่า SSRU System ตลอดจนการใช้สื่อออนไลน์ในการสนับสนุนภารกิจต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมรอบด้าน

นอกจากนี้ มร.สส.ยังพร้อมเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วยเกณฑ์การประเมินที่สูงขึ้นอย่าง คิวเอส สตาร์ (QS Star) และพร้อมจะยืนหยัดเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง และเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคมอย่างยั่งยืน

​หลังจากรับฟังบรรยายสรุปเสร็จสิ้นแล้ว รมว.อว.ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กล่าวว่า การดำเนินภารกิจต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานั้นทำได้ดี ไม่มีสิ่งใดน่าเป็นห่วง การมาปฏิบัติภารกิจในวันนี้นอกจากจะมาเยี่ยมเยือนกันแล้วยังได้นำผู้บริหารกระทรวง อว.มาด้วยเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้หารือแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกันตลอดจนมีหน้าร่วมกันเสริมแรงในการสร้างสรรค์ภารกิจอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต และจากข้อสังเกตพบว่า จุดแข็งและต้นทุนทางสังคมของมร.สส.คือการสืบสานภูมิปัญญาชาววัง ภูมิปัญญารัตนโกสินทร์ การดำเนินภารกิจมีความคล่องตัว กล้าที่จะบุกเบิก กล้าที่จะคิดและทำนอกกรอบเดิมๆ อันนำไปสู่ความสำเร็จที่โดดเด่นและท้าทาย

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่อยากฝากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(มร.สส.) ช่วยผลักดันให้สำเร็จและเกิดรูปธรรมที่ชัดเจน คือแนวคิด 5 ประการ ประกอบด้วย ประการที่หนึ่ง คือการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ซึ่งจะทำให้มีความเข้มแข็งและสามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุกพื้นที่ของประเทศ ประการที่สองเรื่องการดำเนินแนวทางเรียนรู้และปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาลงสู่ชุมชน ต้องพึ่งพามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นกำลังสำคัญเพราะอยู่กับชุมชนอยู่กับท้องถิ่นมาแต่เดิม เป็นจุดแข็งที่จะผลักดันให้ประสบความสำเร็จได้

ประการที่สาม การสืบสานภูมิปัญญาชาววัง ที่ มร.สส. มีต้นทุนเรื่องนี้อยู่แต่เดิมและแข็งแกร่งมาก คิดว่านำมาต่อยอดขยายผลให้แพร่หลายยั่งยืนได้ไม่ยาก ซึ่งสอดคล้องกันกับแนวคิดประการที่สี่ คือ การธำรงรักษาวิถีชีวิตยุครัตนโกสินทร์ ซึ่งได้ทราบว่ามร.สส.ได้ถ่ายทอดผ่านภารกิจของพิพิธภัณฑ์ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ คือดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะอยากให้ช่วยเผยแพร่สู่สังคมชนต่อไปให้มากที่สุด และประการที่ห้า ซึ่งเป็นเรื่องสุดท้าย คือการยกย่องผู้มีภูมิปัญญาทั้งที่เป็นปราชญ์ของท้องถิ่น และผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้นอกระบบการศึกษาหลัก น่าจะยกย่องบุคคลเหล่านี้ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเช่นศาสตราจารย์ปฎิบัติ หรือศาสตราจารย์ศิลปะ เพื่อยกย่องผู้มีภูมิความรู้แต่อยู่นอกระบบการศึกษาหลัก ทั้งหมดนี้คือเรื่องที่อยากฝากให้มร.สส.นำไปขยายผลให้สำเร็จต่อไป รมว.อว.เอนก กล่าว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์