ชูบทบาทสตรียึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

แชร์

ผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปทุมธานี

6พ.ย.63/ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี แจ้งว่าที่อาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปทุมธานีและได้มีการเดินแบบผ้าไทย โดยมี นางทองใบ ใจมั่น รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปทุมธานี  นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 3 พ.ย.63 เวลา 10.00 น.

คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปทุมธานี ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาสตรี ในการบริหารจัดการองค์กรสตรีและชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และกระตุ้นให้สตรีมีความรู้ความสามารถและเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเองและขยายผลแก่สตรีกลุ่มอื่น ๆ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถดำเนินชีวิตในสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และสามารถดำรงชีวิตแบบชีวิตวิถีใหม่ซึ่งได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่เสริมสร้างให้องค์กรสตรีมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรสตรีและชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับองค์กรสตรี ต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์