เลขาธิการ ส.ป.ก.ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.ภูเก็ต

แชร์

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอำมริต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ขณะเดียวกัน ยังได้รับฟังปัญหา อุปสรรค พร้อมให้แนวทางการแก้ไขปัญหา คำแนะนำ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 2 พ.ย.63


แชร์