มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

แชร์

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ที่ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย และสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 ในที่ประชุมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่10/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยมีนายชลธี ยังตรง ผวจ.ยโสธรเป็นประธาน และนางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน มีรายละเอียดดังนี้ 1.โล่รางวัลและเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ราย ได้แก่1.1 ระดับมัธยมศึกษา ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรระดับดีเด่น ได้แก่ นายนิติกร ละคร โรงเรียนเลิงนกทา1.2 ระดับประถมศึกษา ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงชลธิรศน์ วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 2 เกียรติบัตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ.2563 ได้แก่ โรงเรียนเลิงนกทาและโรงเรียนอนุบาลยโสธร

สุธา บรรตานึก จ.ยโสธร/รายงาน


แชร์