งานเทศกาลโลกของกว่าง และของดีอำเภอปัว

แชร์

เมื่อวันที่ 17  ตุลาคม  2563 เวลา 17.00 น. ที่ บริเวณใกล้สถานีขนส่งเทศบาลตำบลปัว  อำเภอปัว จ .น่าน นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว ประธานพิธีการเปิดงานเทศกาลโลกของกว่างเมืองปัว และของดีเมืองปัว ประจำปี 2563 โดยมี นายชัยพฤกษ์ รุ่งรชตะวาณิช ประธานคณะกรรมการจัดงานของดีเมืองปัว และเทศกาลโลกของกว่าง กล่าวรายงาน ด้วยทางชมรมการท่องเที่ยวอำเภอปัว  ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปัว สภาวัฒนธรรมอำเภอปัว เทศบาลตำบลปัว และท้องที่ท้องถิ่น ได้จัดงานของดีเมืองปัว และเทศกาลโลกของกว่าง ระหว่างวันที่ 17 – 21  ตุลาคม  2563    ซึ่งเป็นงานประจำปีของอำเภอปัว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว   รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ ร้านค้า โรงแรม และประชาชนในพื้นที่เกิดรายได้

 อีกยังเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมขบวนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน การจัดขบวนแห่หุ่นกว่างจำลอง และกิจกรรมต่างๆ  จาก 12 ตำบล 107 หมู่บ้าน   มีการประกวดธิดากว่าง การแข่งขันปะลองกว่าง การประกวดร้องเพลงของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป  การจัดกิจกรรมวาดภาพกว่างของเด็กเยาวชนนักเรียน และศิลปินเมืองปัว การจัดนิทรรศการโลกของกว่าง และได้จัดการตามมาตรการป้องกัน Covid 19 ของกระทรวงสาธารณสุข

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์