สปจ.น่าน เขต 1 อบรมครูประถม1-3 เรียนรู้วิทยาการคำนวณ

แชร์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 อำเภอเมืองน่าน จ.น่าน นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษา ปีที่ 1 – 3 ระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2563 เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี รวมทั้งการบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนให้ประยุกต์ทักษะ ความรู้และเจตคติที่ได้รับนำไปสู่การพัฒนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้อื่นต่อไป

สำหรับผู้เข้ารับอบรม ได้แก่ ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 123 คน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านโดยมีนายสุรชาติ ภูผาผุย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมคัดเลือกให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นศูนย์การอบรมฯ ดังกล่าว

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์