มรภ.มหาสารคาม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และทักษะฝีมือแก่บุคลากร

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.63 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม กับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มหาสารคาม โดยมี รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี ลงนามร่วมกับ นายจิรวัตร สื่อประสาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหาสารคาม , รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ม.ราชภัฎมหาสารคาม และ นางชญานิษฐ์ บุตรชารี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

ทั้งนี้เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการพัฒนายกระดับฝีมือเพื่อให้ได้มาตรฐานแก่บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และบุคคลทั่วไป รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิธ และ ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยความร่วมมือนี้เป็นการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เพื่อประกอบอาชีพและถ่ายทอดความรู้ร่วมกับบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัด โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทอล รวมทั้งถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับการประกอบอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุม SMEs เป็นต้น โดยกำหนดระยะเวลาความร่วมมือเป็นเวลา 3 ปี คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2566…นี้

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ / เชาว์ เฉยฉิว / มหาสารคาม