มช.ขอขมาอาจารย์ใหญ่-เปิดห้องปฎิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์

แชร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีทำบุญขอขมาอาจารย์ใหญ่ก่อนเรียน และเปิดห้องปฎิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ รศ.ดร.นพ. เตชะทัต เตชะเสน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ครอบครัวและญาติ รศ.ดร.นพ.เตชะทัต เตชะเสน พร้อมคณาจารย์ภาควิชาฯ แพทย์ และนักศึกษาแพทย์ ร่วมในพิธี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี และภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

เจตน์ตนา เมืองลือ จ.เชียงใหม่/รายงาน


แชร์