กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 18 ปี

แชร์

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 18 ปี “เพิ่มป่า เติมชีวิต คืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ”

2ต.ค.63/กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 18 ปี ภายใต้ชื่องาน “เพิ่มป่า เติมชีวิต คืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ” โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมมธโช) จากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานพิธีสงฆ์

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้บริหารหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายจงคล้าย วรพงศธร,นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล,นายสมหวัง เรืองนิวัตศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ข้าราชการและพนักงานกรมอุทยานแห่งชาติฯ ผู้บริหารจากภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้”

พร้อมด้วย ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยานแห่งชาติฯ,โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น(การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์) เข้าร่วมงาน ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 06.00 – 16.00 น. ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพฯ

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า “การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 18 ปี “เพิ่มป่า เติมชีวิต คืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ” จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการก่อตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมทั้งรำลึกถึงวีรชนชาวป่าไม้ที่ร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานของกรมอุทยานแห่งชาติฯสู่สาธารณชน ตลอดจนแสดงความขอบคุณแก่บุคคลหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่สนับสนุนการทำงานของกรมอุทยานแห่งชาติฯมาโดยตลอด

ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติฯก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โดยการควบคุม ป้องกัน พื้นที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่ และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้น และปลุกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน และการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัย ของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชนได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี 2569” มีภารกิจดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ประมาณ 73 ล้านไร่

ทั้งนี้ ประกอบด้วยสำนักส่วนกลาง 9 สำนัก 2 กอง และสำนักภูมิภาค 21 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ มีอุทยานแห่งชาติที่ประกาศจัดตั้งแล้ว 133 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 60 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 96 แห่ง เป็นต้น


สำหรับปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และพระราชบัญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ที่คำนึงความสมดุลของการเข้าถึงทรัพยากรของประชาชนมากขึ้น และการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ทำให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีการปรับรูปแบบในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฎิรูปประเทศ นโยบายป่าไม้ และแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ

นอกจากนี้ การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 18 ปี นั้น ยังมีการจัดนิทรรศการที่สอดคล้องกับรูปแบบ“เพิ่มป่า เติมชีวิต คืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ” ของสำนักต่างๆ ซึ่งเป็นผลงานเด่นที่ได้ดำเนินการ ดังนี้

1.สำนักสนองงานพระราชดำริ ได้แก่ รูปแบบ (Model) การจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้โดยชุมชนมีส่วนร่วมตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

​2.สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ได้แก่ การจัดการที่ดินป่าอนุรักษ์ เพื่อให้คนไทยมีความสุข

​3. สำนักอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2) ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562

3) การพัฒนาอุทยานแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวล 4) การเตรียมการเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก และพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (Asean Heritage Parks) แห่งใหม่ของประเทศไทย

​4.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้แก่ 1) การแก้ปัญหาช้างป่า 2) การอนุรักษ์เสือโคร่ง อนาคตของ
การอนุรักษ์และจัดการผืนป่าและสัตว์ป่าของไทย

​5.กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ได้แก่ 1) การป้องปรามการกระทำผิดที่เกี่ยวกับการนำเข้า – ส่งออก สัตว์ป่ามีชีวิต ซาก และผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ในอนุสัญญาไซเตส ทั้งการจับกุมของด่านตรวจสัตว์ป่า และงานตรวจตรางาช้าง

2) การจัดกิจกรรมวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day 2020) “ไม่กิน ไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่หามาขาย ไม่เป็นโรคร้าย สัตว์ป่าไม่สูญพันธ์”

​6.ศูนย์ปฎิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (พญาเสือ) ได้แก่ 1) คดีตรวจสอบ/ตรวจยึดไม้ 2) คดีตรวจสอบ/ตรวจยึดสัตว์ป่า 3) คดีตรวจสอบ/ตรวจยึดพื้นที่

​7.สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ได้แก่ 1) งานวิจัยระบบนิเวศป่าไม้เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม 1.1) คดีสวนป่าท่าแยก จ.ปราจีนบุรี 1.2) คดีลักบอลตัดไม้พะยูง จ.ขอนแก่น
1.3) คดีครอบครองพื้นที่ดินงอก ไฟไหม้ป่าพรุ จ.สงขลา 2) การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมและระบุแหล่งที่มาของไม้ชิงชันด้วยเครื่องหมาย DNA เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการอนุรักษ์ป้องกันและนิติวิทยาศาสตร์ป่าไม้

​8. สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ได้แก่ 1) การป้องกัน ปราบปราม การกระทำผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ 2) โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

​9. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ การพัฒนาแอพลิเคชั่น 1) ForMs (Forest Monitering System) เป็นระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ผลงานที่ผ่านมาในปี 2563) 2) iForMs (Intelligent Forest Monitering System) เป็นระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ อัจฉริยะ (ผลงานที่จะพัฒนาในปี 2565)

​10. ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATRO) ได้แก่ 1) โครงการ ปฎิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 2) การลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อชีวิต เพื่ออนาคต

​11.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ได้แก่ ระบบโทรมาตรอัตโนมัติ เป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานด้านฐานข้อมูลน้ำบนพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

12.สำนักบริหารงานกลาง ได้แก่ จริยธรรมในการปฎิบัติงาน ทั้งข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ประมวลจริยธรรม และผลสัมฤทธิ์ในการปฎิบัติราชการ

​13.กองการต่างประเทศ ได้แก่ โครงการ REDD+ (เรดด์พลัส) กรอบงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ และเพิ่มการกักเก็บก๊าซคาร์บอนในพื้นที่ป่า

ขณะที่งานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปีกรมอุทยานแห่งชาติฯเริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. มีพิธีบูชาพระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณ์ พิธีบูชาท้าวมหาพรหม พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูปและพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมมธโช) จากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร พิธีสดุดีและวางพวงมาลาวีรชนป่าไม้

พิธีมอบโล่ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น และผู้ปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2563 พิธีมอบโล่รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้” และผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี 2563

โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น “การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่บ้าน สสอ. บ้านโนนทอง จังหวัดสุรินทร์

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์