สถาบันวิจัย มรภ.บ้านสมเด็จฯ ร่วมชุมชนกุฎีจีน พัฒนาสินค้าท่องเที่ยว ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น

แชร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้พัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน “โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ำ” ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.-สกว. นำโดย 1) ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร2) ผศ.ดร.เอกชัย พุหิรัญ 3) ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ และทีมนักวิจัย ลงพื้นที่จัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ชุมชนกุฎีจีน แขวงกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกิดรายได้ในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนและได้รับความร่วมมือจากประธานชุมชนกุฎีจีน และ สมาชิกภายในชุมชนร่วมกันทำกิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากดินไทยบนเอกลักษณ์ขนมฝรั่งกุฎีจีนและอัตลักษณ์บทเพลงลูกกุฎีจีน จากการสาธิตโดยวิทยากรและทีมนักศึกษา ซึ่งชุมชนได้รับความรู้ อุปกรณ์เครื่องมือและสามารถปฏิบัติและสร้างผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่มีการถ่ายทอดเอกลักษณ์ของชุมชนกุฏีจีนลงบนชิ้นงานและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้การดำเนินการนี้ได้รับการส่งเสริมการทำงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


แชร์