เลขาฯอาชีวะ อำลาตำแหน่งอย่างสมเกียรติ

แชร์

ณรงค์ แผ้วพลสง ​เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

30ก.ย.63/กลุ่มประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า นายณรงค์ แผ้วพลสง​เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวอำลาตำแหน่ง เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ครบ 60 ปี ท่ามกลางผู้บริหาร ข้าราชการ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถึงการทำงานในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมาว่า “การพลิกโฉมอาชีวศึกษา”เพื่อสร้างและพัฒนาคนให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ คือภารกิจหลัก แม้จะมีความยากลำบาก แต่ก็เป็นเรื่องที่ท้าทาย เพียงเริ่มต้นก็ทำให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ยิ่งใหญ่ ทั้งความต้องการของประเทศ ความต้องการของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ความคาดหวังของพ่อ แม่ผู้ปกครอง การสร้างหลักสูตรและองค์ความรู้ให้ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์บ้านเมือง ที่มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

จนถึงวันนี้ ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี อาชีวศึกษามีหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของทุกภาคส่วน ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคเอกชนในการพัฒนาการอาชีวศึกษา ทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย การฝึกอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา การเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งสถานประกอบการในประเทศ และต่างประเทศ มีการเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษากับต่างประเทศ และการเชื่อมโยงให้มีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น การทำงานอาชีวศึกษาแม้จะท้าทาย แต่ก็มองเห็นทิศทางที่ชัดเจน มองเห็นโอกาสที่จะก้าวต่อไป

อาชีวศึกษาไม่เพียงแต่สร้างคนที่มีความรู้ด้านวิชาชีพที่หลากหลาย แต่ยังสร้างและฝึกคนให้มีทักษะ มีความชำนาญงานที่ชัดเจน ซึมซับองค์ความรู้ในงานอาชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤต พัฒนาจิตใจให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะ ไม่นิ่งดูดายกับความทุกข์ของผู้อื่น สร้างคนให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ

“ความสำเร็จของอาชีวศึกษา ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น อดทน ความตั้งใจของชาวอาชีวศึกษาทุกคน รวมถึงประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีมด้วย”

“ผมขอขอบคุณชาวอาชีวศึกษาทุกคน ที่ทำให้ช่วงหนึ่งในการทำงานของผม เป็นช่วงเวลาที่พิเศษ เป็นตำนานที่งดงาม น่าจดจำ ที่ผมจะจารึกไว้ตราบนานเท่านาน ตำแหน่ง แม้เป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งของการทำงานของผม แต่ตำนานของการทำงานจะเป็นเรื่องราวที่อยู่ในใจผู้คนตลอดไป” เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์