ขับเคลื่อนถนนยางพาราดินซีเมนต์ปี’63 ดันผลิตภัณฑ์ยางสู่ต้นแบบ ถนนไทย

แชร์

กยท.เขตภาคเหนือ ร่วมกับ อบจ.เชียงราย และกลุ่มสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางผนึกกำลัง เดินหน้าโครงการถนนยางพาราดินซีเมนต์ปี 63 ดันผลิตภัณฑ์ยางสู่ต้นแบบ ถนนไทย

30ก.ย.63/ การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ร่วมบูรณาการดำเนินโครงการทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ต้นแบบ ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราภายในประเทศ

ทั้งนี้ นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ พ.ศ. 2560 – 2564 กยท. ต้องดำเนินการตามพันธกิจ ด้านการส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ โดยให้เพิ่มสัดส่วนการใช้ยางพาราภายในประเทศ จากร้อยละ 13.6 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 18 ในปี 2564 จึงได้มีการส่งเสริมโครงการทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ต้นแบบประจำปี 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราภายในประเทศ

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการผลักดันการใช้ยางพาราภายในท้องถิ่น เพื่อให้มีการใช้น้ำยางพาราผสมในการปรับปรุงถนน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในแต่ละพื้นที่
ได้เห็นความสำคัญของการใช้น้ำยางพาราสมาชิกเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้น้ำยางในพื้นที่ได้โดยตรง และจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันและช่วยพยุงราคายางในสถานการณ์ปัจจุบัน

ด้าน นายรุ่งเรือง ลุ้งบ้าน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ กล่าวว่า กยท.เขตภาคเหนือ ได้อนุมัติงบประมาณ สำหรับการดำเนินโครงการทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ต้นแบบประจำปี 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราภายในประเทศ ในวงเงินงบประมาณ 726,000 บาท

โครงการดังกล่าว เป็นโครงการบูรณาการ ซึ่งได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสหกรณ์ สกย. อุตสาหกรรมการเกษตรเชียงราย จำกัด ในการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราพร้อมลานเอนกประสงค์ เพื่อร่วมกันสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์กับประชาชนโดยมีข้อตกลงร่วมกัน คือ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย สนับสนุนงบประมาณโครงการ ตรวจสอบคุณภาพและรับรองปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางสดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย สนับสนุนเครื่องจักรกล และบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมวิชาช่างและสหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมเชียงราย จำกัด สนับสนุนรวบรวมน้ำยางสดจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรเครือข่าย โดยเตรียมน้ำยางสดที่มีปริมาณเนื้อยางแห้งไม่น้อยกว่า 30% สารผสมเพิ่ม ปูนซีเมนต์ และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็น สำหรับการทำถนนดินซีเมนต์ผสม

สำหรับทั้ง 3 หน่วยงาน จะร่วมดำเนินโครงการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราพารา พร้อมลานอเนกประสงค์

ขณะที่นายสมศักดิ์ ปรางค์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า อบจ.เชียงราย ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ ผสม ยางพารา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 ดินซีเมนต์ ผสม ยางพาราที่ อบจ.เชียงราย ได้ดำเนินการที่ผ่านมานั้น ได้ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการและมีการรับรองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช มงคล ล้าน นา เชียงราย จากนวัตกรรมสู่การพัฒนา ส่งผลให้ อบจ.เชียงราย ได้รับรางวัลองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี รางวัลที่ 3 ประเภทโดดเด่น ระดับประเทศ จากคณะกรรมการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปัจจุบัน อบจ.เชียงราย ถ่ายทอดนวัตกรรมการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์